Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce

Zápis z jednání zastupitelstva obce, ze dne 8.7.2020

 

Přítomni: Viz prezenční listina (Příloha č.1)

Přivítání:

Starostka, Mgr. Tučková K., zahájila jednání zastupitelstva (18:00), konstatovala, 6 zastupitelů je přítomno, 1 se omluvil (Mgr. Hamzová), zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné a požádala o rozšíření programu. Ing. Pacholík a jeden z občanů požádali o možnost pořídit si audiozáznam z jednání ZO pro vlastní potřebu.

 

Rozšíření programu:

  • Nevyřízená korespondence (bod 7)
  • Žádost o omluvu Ing. Pacholíka od starosty SDH Plchov (bod 8)

 

Navržený program a pořad jednání: Podle pozvánky (příloha č. 2) a rozšíření o body 7 a 8. Zastupitelé přistoupili k hlasování bez rozpravy.

Usnesení: ZO schvaluje pořad jednání podle pozvánky a schvaluje rozšíření programu o body 7 a 8.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

Starostka pokračovala volbou zapisovatele zápisu a navrhla Mgr. Tučkovou K.

Usnesení: ZO schvaluje zapisovatele zápisu Mgr. Tučkovou K.

Pro: 5                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

 

Pokračovala volbou ověřovatelů zápisu a navrhla jako ověřovatele č. 1 místostarostku Bc. Plechatou, DiS.

Usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 1 místostarostku Bc. Plechatou P., DiS.                     

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Pokračovala volbou ověřovatele zápisu č. 2 a navrhla Tučka Václava.

Usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 2 Tučka Václava.                     

Pro: 5                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

Starostka pokračovala v jednání podle schváleného programu.

  1. Informace k hlavnímu projektu obce – Kanalizace a ČOV

Starostka sdělila, že dne 29.6.2020 byla podepsána Smlouva na provozování zkušebního provozu Kanalizace a ČOV s Ing. Sedláčkem. Návrh smlouvy předložil Ing. Sedláček již předchozímu statutárnímu zástupci, smlouva však nebyla podepsána, proto po právní konzultaci obsahuje bod 10.1.1. („Tato smlouva je uzavřená a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany shodně deklarují, že plnění odpovídající plnění sjednanému na základě této smlouvy je ze strany dodavatele poskytováno na základě ústní dohody již od 1.12.2019, přičemž touto smlouvou dochází k písemnému upravení podmínek sjednaných již v rámci předmětné ústní dohody.“). Smlouva je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 3) . Starostka sdělila, že byla podána žádost o kolaudaci na MěÚ Slaný, odbor Životního prostředí. Starostka informovala o možnosti přejít ze stávajícího provozního modelu oddílného na model samostatný a vysvětlila rozdíly mezi nimi s využitím příslušné metodiky OPŽP. Obec, která má provozní model oddílný, má dle platné metodiky OPŽP povinnost vybrat prostřednictvím řádného výběrového řízení provozovatele VHI, pod hrozbou ztráty dotací, a to v citelné míře. Předchozí zastupitelstvo tak neučinilo, čím ohrozilo obec krácením dotací. Model samostatný tuto povinnost nezahrnuje. Starostka informovala, že vyvolala jednání se SFŽP a spolu s autorizovanou osobou, Ing. Sedláčkem, se zde informovali o podmínkách přechodu na model samostatný. V diskusi byl zastupiteli (místostarostka, Ing. Pacholík) přechod na model samostatný podpořen.

      

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informaci o podpisu smlouvy obce Plchov s Ing. Sedláčkem pro řízení zkušebního provozu ČOV Plchov.                     

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí informaci o podání žádosti o kolaudaci ČOV Plchov.                     

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

Usnesení: ZO schvaluje přechod z modelu oddílného na model samostatný.                     

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

  1. Informace k rozpočtu obce na rok 2020

Starostka sdělila, že po odhlasování rozpočtu na rok 2020 a následném podpisu zápisu z jednání zastupitelstva, byla informována účetní obce, že do příjmů, i do výdajů, neuvedla částky, vždy ve výši cca 1 milion Kč, jak účetní obce dokladovala v rukou psané tabulce (příloha č. 4). Starostka sdělila, že kolegyni považuje za dobrou účetní, jejímu zdůvodnění lidsky rozumí a bude hledat formálně správné řešení situace. Na základě domluvy s účetní obce očekávala předložení této ručně psané tabulky v elektronické formě, spolu se stručnou informací pro občany. Tento pracovní úkol účetní obce do jednání zastupitelstva splněn nebyl. Účetní obce předložila návrh rozpočtového opatření (příloha č.5). Starostka sdělila, že je připravena oslovit nadřízený orgán stran doporučení formálně správného postupu. Ing. Pacholík, s odkazem, že se jedná o jeho manželku, která je nyní na dovolené, sdělil, že se jedná o účetně administrativní chybu, dále upozornil, že v rozpočtu nebyly dostatečné prostředky na nenadálé situace, takže po proplacení faktury na CAS 25 došlo k překročení rozpočtu, proto navrhl, aby byla starostka pověřena oprávněním podepisovat rozpočtová opatření ve výši 150.000 Kč, tak jako předchozí statutární zástupci, aby se zastupitelstvo nemuselo scházet kvůli drobnějším výdajům, či při řešení nepředvídané situace. Následně Ing. Pacholík přečetl vyjádření účetní obce (příloha č. 6). Podle Ing. Pacholíka netřeba oslovovat nadřízený orgán. Podle jeho názoru k této situaci došlo v souvislosti s přechodem na nový účetní systém. Upozornil, že starostka odsouhlasila fakturu na neočekávaný výdaj. Starostka sdělila, že zdůvodnění, tak jak jej vyslechla od účetní obce (předchozí rok byl jiný než všechny dosavadní – opakovaná změna ve vedení obce, rozpočtové provizorium, volby, coronakrize, nové vedení), lidsky chápe, ale vzhledem k tomu, že se jedná o částky součtem vždy ve výši cca 1 milion korun, trvá na oslovení nadřízeného orgánu, stran doporučení dalšího formálně správného postupu. Vzhledem k této situaci informovala starostka o kontrole, kterou provedla v účetnictví obce. Zaznamenala, že mezi lety 2018 a 2019 došlo ke zvýšení mzdových nákladů ze 790.000 Kč na 1.036.000 Kč, avšak nárůst sociálního pojištění byl jen mírný (příloha č. 7), nárůst výdajů lze zaznamenat kupř. i v oblasti kultury-za zájezdy do divadla bylo vydáno 172.000 Kč, obci se však vrátilo 132.000 Kč. Starostka upozornila, že rozhodně podporuje tuto kulturní aktivitu, pokud je poskytována občanům Plchova, kteří jsou však v autobuse v menšině, přičemž autobus je doplňován občany z jiných vesnic a občany Slaného. Navrhla jednání s okolními obcemi o možném příspěvku na tyto kulturní akce. Upozornila, že faktury jsou vystavovány na poměrně vysoký počet km, který neodpovídá přímé trase z Plchova do příslušného divadla, čímž se významně zvedá cena za dopravu (příloha č. 8). Ing. Pacholík upozornil, že zastupitelstvo odsouhlasilo částku na kulturu, je oslovováno více dopravních společností a volí se nejvhodnější nabídka, vybírá se částka za lístek a příspěvek na autobus cca 100 Kč na člověka a je snaha autobusy vytěžovat doplněním občany jiných obcí.  Starostka dále upozornila na výdaje za IT ve výši cca 100.000 Kč v období mezi 27.5.2019-18.5.2020. Rovněž upozornila na další výdaje, kupř. za studii proveditelnosti, a to 30.250 Kč, za brožuru 6.050 Kč, která na obci není k dispozici, 2x za zajištění podkladů, vždy za 6.050 Kč. Upozornila, že člověk, který byl pověřen zajištěním podkladů, obdržel 25.11.2019 plnou moc, 2 faktury za tyto služby byly uhrazeny 27.11.2019, obec následně přijala dne 28.3.2020 opravný daňový doklad, stornující tuto konkrétní předchozí fakturu na 6.050 Kč s tím, že důvodem je neuskutečnění prací, návazně obec obdržela fakturu na 6.050 Kč, na níž je uvedeno, že dle dohody je obci fakturováno „za konzultační činnost - dotace k dostupnému bydlení na obecních pozemcích, zajištění podkladů pro realizaci obecního vodovodu a projednání dotačních podmínek, zajištění výškopisu a polohopisu.“ Na fakturách je uveden stejný účet. Dále upozornila na cenu za Zpravodaj. Ing. Pacholík upozornil na to, že se jedná o cenu za běžný tisk. Souběh faktur ve stejné výši považuje za náhodu, šlo o konzultační činnost, s člověkem, který se v dané oblasti orientuje, ale která není zadarmo.  Pan Tuček Vladimír se dotazoval, zda z konzultace je písemný výstup. Ing. Pacholík konstatoval, že se jedná o souhrn za více konzultací, které probíhaly i e-mailově. Ing. Pacholík sdělil, že u brožurky se jedná o návrh a zda se obec rozhodne tuto brožurku zakoupit. Starostka se dotázala, zda za fakturu uhrazenou 7.11.2019 již obec obdržela brožurku. Ing. Pacholík sdělil, že se jednalo o zálohu na brožurku, která měla být hotova v červnu 2020. Pan Panocha se informoval, zda byly osloveny i jiné vesnice a budou v knize dodrženy podmínky GDPR – případné souhlasy občanů s uvedením fotografií, atd. Dle Ing. Pacholíka byly osloveny i jiné obce a záležitosti GDPR řeší zpracovatel knihy. Místostarostka se zeptala, zda za již zaplacenou částku obdržíme konkrétní objem brožur a zda se jednalo o iniciativu obce. Dle Ing. Pacholíka se jedná o částku za fotografie, grafické zpracování, atd. Pakliže bude obec chtít brožuru použít k předání při významných příležitostech, uhradí konkrétní počet výtisků. Dále sdělil, že obec byla oslovena druhou stranou. Pan Tuček Vladimír se dotázal, proč tato záležitost nebyla řešena na zastupitelstvu, osloveni občané, v případě nezájmu by se jednalo o zbytečný výdaj. Podle Ing. Pacholíka je vhodné mít jeden výtisk a následně doobjednat výtisky podle zájmu. Paní Niesnerová se dotázala, s kterými dalšími obcemi se jednalo. Ing. Pacholík sdělil, že si tento údaj nevybavuje. Místostarostka se dotazovala na možnost reklamace, zda máme smlouvu. Ing. Pacholík sdělil, že smlouvu nemáme, předpokládá však, že se kniha líbit bude. Pan Richter Vlasta se ujistil, zda jsme vydali 6.050 Kč a knihu dosud nemáme. Ing. Pacholík tuto skutečnost potvrdil. Pan Tuček Vladimír se dotázal, o jakou osobu jde, jak jsou s jeho prací spokojeny jiné obce, projevil obavu, zda takto vydané peníze, za které dosud brožuru nemáme, nebyly vydány zbytečně. Ing. Pacholík sdělil, že se jedná o p. Kýzla. Starostka přečetla dále pro ilustraci přehled výdajů mezi 2.7.2020-22.7.2020, které součtem činily 31.000 Kč. Následně shrnula dosavadní diskusi k tomuto bodu a návazně přednesla návrhy usnesení. Ing. Pacholík sdělil, že paní účetní konzultuje postupy s nadřízenými orgány a přednesl protinávrh - ZO obce schvaluje návrh Rozpočtového opatření č. 1/2020. Ing. Zavadilová se dotázala, zda kumulativně, či jednotlivě. Ing. Pacholík sdělil, že kumulativně. Dále uvedl druhý protinávrh - ZO pověřuje starostku obce Plchov schvalováním rozpočtových opatření do výše 150.000 Kč.

 

Usnesení: ZO obce schvaluje návrh Rozpočtového opatření č. 1/2020.

Pro: 2                      Proti: 3                      Zdržel se: 1

Návrh nebyl přijat.

             

Usnesení: ZO pověřuje starostku obce Plchov schvalováním rozpočtových opatření do výše 150.000 Kč.                     

Pro: 4                      Proti: 0                      Zdržel se: 2

 

Starostka trvala, vzhledem ke značné částce, na písemném dotazu nadřízenému orgánu stran doporučení dalšího vhodného formálního postupu.

 

Usnesení: ZO pověřuje starostku zajištěním informace o dalším postupu ve věci nápravy již odsouhlaseného rozpočtu obce na rok 2020.                     

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

Starostka dále žádala o provedení auditu, vzhledem k potřebě „vytvořit bod nula“. Ing. Pacholík se dotazoval, zda půjde o placený audit. Starostka sdělila, že placený. Ing. Pacholík upozornil, že letos již audit za loňský rok proběhl, neshledal závažnější problémy a tato kontrola byla zdarma. Upozornil na to, že v obci působil také Kontrolní a Finanční výbor, zasedající každého čtvrt roku, které na žádné problémy neupozornily. Vzhledem k tomu se Ing. Pacholíkovi zdá výdaj za audit zbytečný. Upozornil, že výdaje, ke kterým se starostka vrací, již prodiskutovány na dřívějších zastupitelstvech byly, kupříkladu koupě kamenných stolů, lavic a košů. Starostka konstatovala, že 2x sedací kamenná souprava Park, spolu s kamenným košem za cca 29.500 Kč, je značný výdaj, krom jiného jsou tyto lavičky umístěny na pozemku pronajatém subjektu, který zde podniká. Dále se dotázala v místnosti přítomné bývalé zastupitelky a zároveň předsedkyně Kontrolního výboru, ke kterému datu odstoupila. Paní Sagnerová sdělila, že odstoupila 7.10.2019. Starostka upozornila, že od 7.10.2019 nefungoval Kontrolní výbor, a to až do ustavujícího jednání zastupitelstva, tj. do 17.4.2020. V této době docházelo k výdajům, které mohly být v rozporu s § 90 zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, proto se jí provedení auditu zdá vhodné. Pan Tuček Vladimír podpořil výdaj za audit, vzhledem k tomu, že by se již zastupitelstvo mělo zaměřit na další práci a nemuselo se vracet k předchozím záležitostem. Ing. Pacholík poukazoval na již proběhlou kontrolu ze Středočeského kraje, který proběhl s výhradou, nešlo však o závažnější problémy. Vrátil se k ceně kamenného koše cca 4.000 Kč, jehož výhodou je, vzhledem k váze, snížená pravděpodobnost odcizení, další koše byly pořízeny ve stejném designu. Sdělil, že přesné umístění laviček mu není známo, neboť do těch míst nechodil, ale je na starostce, aby případně pozměnila nájemní smlouvu. Starostka podotkla, že návrh Provozního řádu Sportovního areálu, spolu s plánky navrhoval Ing. Pacholík.          

 

Usnesení: ZO pověřuje starostku zajištěním auditu.                     

Pro: 5                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

 

  1. Informace ke stávajícím projektům

3.1 „WiFi4EU“

Ing. Pacholík sdělil, že ZO rozhodlo o vytvoření ankety, za účelem zjištění názorů občanů stran přínosnosti projektu. Jím předložený návrh ankety obsahuje i informace pro občany k tomuto projektu. Starostka se dotázala, proč je v návrhu ankety uvedeno soukromé číslo, jako kontaktní. Ing. Pacholík sdělil, že se jedná o číslo účetní obce, občan bude moci na toto číslo zavolat a nadiktovat svou odpověď. Zastupitel Richter Vlastimil se dotázal, proč je v otázkách uvedeno ano-ne-nevím. Ing. Pacholík sdělil, že odpověď nevím si může zvolit někdo, kdo nemá představu. Zastupitel Richter Vlastimil se dotazoval, jak bude hodnotitel ankety vyhodnocovat odpověď nevím. Ing. Pacholík sdělil, že je výsledek ankety pro zastupitele podkladem k rozhodnutí, ale zastupitelé se mohou rozhodnout i opačně. Pan Tuček Vladimír upozornil, že informace v anketě obsahuje jen pozitiva. Ing. Pacholík poukázal, že řešit vše anketou by mohlo věc pozdržet, upozornil na možné sankce za nedodržení termínů, či odstoupení. Starostka sdělila, že v této souvislosti kontaktovala právníka specializujícího se na evropské právo. Pan Tuček Vladimír vyslovil obavu, že pohyb občanů po internetu bude monitorován, občan bude monitorován případně i kamerami, administrátor bude o něm mít přehled. Ing. Pacholík upozornil, že kamery jsou dosud pouze v úvaze, ale budou muset splňovat všechny podmínky GDPR. Ing. Zavadilová upozornila, že informace pro občany musí poukazovat i na možná rizika, jedním z nich je přijetí faktu, že je v pořádku, že občan může být monitorován, může být sledováno jeho soukromí. Místostarostka shrnula poznatky telefonem oslovených obcí, které přistoupily k projektu WiFi4EU. Menší obce odstoupily pro finanční náročnost, větší města poukázaly na citelné zvýšení nákladů, souhrnně doporučovaly naší obci od projektu ustoupit pro jeho finanční náročnost, náklady a rizika převáží benefit, a to v oblasti nárůst platby za internet, úhrada za provoz, upozorňovaly i na přísné podmínky udržitelnosti, kontrol a následné náklady na provoz. Ing. Pacholík zdůraznil možné další využití infrastruktury, garance využitelnosti systému minimálně 3-5 let. Poukázal na fakt, že monitoringu jsou občané vystaveni již teď, bez ohledu na projekt WiFi4EU. Paní Niesnerová i pan Urie upozornili Ing. Pacholíka, že neustále vede monolog. Paní Niesnerová zároveň upozornila na jiné problémy obce, nákladnost projektu. Paní Mašková doporučila, aby se zastupitelé rozhodovali poté, co se občané vysloví. Starostka shrnula pozitiva a negativa pro obec a pro občana a navrhla, že v tomto duchu upraví informační část ankety. Doporučila seriózní zdokumentování výsledků ankety, tedy ne telefonicky na soukromé číslo. Jako vhodné se jeví zaslání e-mailem, či předání osobně na OÚ. Zároveň doporučila, aby anketa nebyla cílena na domácnost, ale občana, trvale žijícího v obci, staršího 18 let a zúžit anketu na jednu otázku, zda si občan přeje WiFi4EU, s výběrem odpovědi ano-ne. Ing. Pacholík upozornil, že projekt není určen jen občanům obce Plchov, je to i služba návštěvníkům, kterou občané Plchova užívají také jinde. Starostka upozornila na uvážlivé čerpání rozpočtu. Místostarostka podpořila anketu jednou otázkou, s výběrem odpovědi ano-ne. Starostka navrhla, že zastupitelům přepracovaný návrh ankety zašle do týdne.                    

 

Usnesení: ZO pověřuje starostku předložením závěrečného návrhu ankety a zajištěním jeho distribuce občanům.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

3.2 „Web obce Plchov“

Starostka shrnula na předchozím ZO prezentované informace k povinnostem vyplývajícím obcím ze zákona č. 99/2019, zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, připomenula, které firmy, věnující se tvorbě webových stránek pro obce byly osloveny, uvedla, jaké nabízejí služby a ceny (základní ceny spolu s cenou za roční údržbu, bez doplňkových služeb: Obce na webu-cca 25tis.Kč bez DPH, WPartner-cca 10tis.Kč bez DPH,  ANTEE-cca 16tis. Kč bez DPH nejlevnější varianta webu), jaké další informace od nich získala při telefonické konzultaci. Místostarostka shrnula získané poznatky z telefonických hovorů o zkušenosti obcí, které spolupracují s těmito firmami. Ing. Pacholík upozornil, že by bylo dosavadní stránky možné rozšířit, již vzhledem k tomu, že stávající stránky jsou významně nízkonákladové. Také doporučil, aby byli občané osloveni anketou, jak s ohledem na změnu, tak případné rozšíření služeb, které by mohl web nabízet. Starostka upozornila, že zmiňovaný zákon je platný od 2019, od té doby je známo, že obec musí dodržet zákon, kontroly budou probíhat od 23.9.2020. Pan Panocha upozornil, že web je ke konkrétnímu datu zapotřebí upravit podle požadavků zákona, což je povinnost. WiFi4EU není daná zákonem, není povinná. Pan Tuček Vladimír upozornil, že stávající web obce je nepřehledný, obtížně se v něm hledá. Místostarostka navrhla, že by bylo možné dotazníkem zjistit, jaké doplňkové služby by si na novém webu obce občané přáli. Starostka sdělila, že je možnost dokoupit doplňkové služby, jako je kupř. kalendář, mobilní rozhlas. Apelovala na uvážlivý přístup k rozpočtu obce a navrhla dokupovat služby aktuálně podle finančních možností obce. Ing. Pacholík doporučoval anketu k doplňkovým službám, upozornil, že týden k prostudování materiálů poskytnutých starostkou, je málo. Ing. Zavadilová se dotázala, zda pokud má Ing. Pacholík zájem dělat anketu k záležitosti, která bude obec stát cca 10tis.Kč, proč předchozí zastupitelstvo nedělalo anketu k možné výstavbě nových domů v řádu milionů. Dle Ing. Pacholíka se o výstavbě jen uvažovalo. Vzhledem k tomu, že budou vynaloženy tisíce za provoz webu, považoval by za vhodné, anketu udělat. Ing. Zavadilová upozornila, že je to rozhodně méně, než Ing. Pacholík zaplatil za konzultace. Ing. Pacholík opakoval, že by se měli občané k webu vyjádřit  prostřednictvím ankety. Pan Tuček Vladimír upozornil, že občané opakovaně při ZO dávali najevo, že o WiFi4EU nemají zájem, nebyl na to brán zřetel a anketa se dosud nedělala. Doporučil, aby byl web pro obec odhlasován, s ohledem na termín povinný ze zákona. Místostarostka navrhla, aby se následně udělala anketa, stran zájmu občanů o konkrétní doplňkové služby. Starostka tento návrh podpořila s tím, že pokud se nyní web pořídí v základní variantě, lze v příštím roce podle finančních možností obce diskutovat o doplňkových službách, ale zdůraznila, že obec čekají aktuálně jiné značné výdaje.                

 

Usnesení: ZO schvaluje zajištění nového webu obce firmou WPartner a pověřuje tímto jednáním místostarostku, Bc. Plechatou Petru, Dis.

Pro: 5                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

 

  1. Informace k výhledovým projektům

4.1 „Vodovod“

Starostka informovala o tom, že se obrátila s žádostí o předložení nabídky na vytvoření případové studie „Vodovod“ na firmu MK Profi.

 

Usnesení: ZO bere na vědomí informaci ke stavu projektu „Vodovod“.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

4.2 „Tůně“, případně „Malá vodní nádrž“

Starostka informovala o tom, že se obrátila s žádostí o předložení nabídky na vytvoření případové studie „Tůně“ nebo „Malá vodní nádrž“ na pana Hlinského. 

 

Usnesení: ZO bere na vědomí informaci ke stavu projektu „Tůně“, případně „Malá vodní nádrž“.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

  1. Informace k výhledovým projektům

5.1 „Sběrné místo elektroodpadu“ (pův. návrh Mgr. Hamzové)

Vzhledem k podnětu Mgr. Hamzové, která upozornila na nepořádek a nevzhlednost místa, na němž se před hasičskou zbrojnicí shromažďuje železný a elektroodpad, byla starostka pověřena předložením návrhu na řešení oplocení sběrného místa elektroodpadu. Vzhledem k vysokým cenám plotů plastových, dřevěných i z pletivových dílců, k nimž kromě materiálu, připočítala i dopravu a práci, se jako nejpřijatelnější jevila drátěnka s vrátky, potažená zelenou plotovou látkou. Upozornila, že toto místo musí mít zpěvněný podklad a dle smlouvy musí mít k odpadu volný přístup ten, kdo jej přijel převzít. Doporučila nezadávat práci firmě, ale oslovit hasiče, aby stavbu plotu zajistili brigádně. Pan Tuček Vladimír upozornil, že považuje tyto výdaje za nevhodné, s tím, že dvůr obce vždy sloužil jako sběrný dvůr a až při rekonstrukci budovy obecního úřadu bylo místo pro železný šrot a elektroodpad přesunuto k budově hasičárny. Upozornil na možné poškození jak plotu, látky, tak i přivezeného elektroodpadu, který by mohli občané u hasičárny házet přes nově postavený plot. Starostka se dotazovala, kde dříve byl tento odpad na sběrném dvoře obce skladován a zda je na tomto místě zpevněný podklad. Pan Tuček Vladimír a paní Mašková sdělili, že se nacházel v zadním rohu za budovou obecního úřadu u plůtku. Ing. Pacholík upozornil na možnost znečištění spodních vod, a dále upozornil na plot, který je kolem místa, u nějž k 30.6.2020 skončil pacht. Tento plot by bylo možné použít, bylo by však nutné jej od bývalé majitelky zakoupit a použít k oplocení sběru. Cena tohoto plotu by i s prací, dle pana Tučka Vladimíra, vyšla na cca 7.500 Kč. Paní Mašková navrhla, aby byl železný a elektroodpad vrácen zpět na sběrný dvůr obce. Na dotaz starostky paní Mašková, technická pracovnice obce sdělila, že jí tento odpad při manipulaci s technikou v těchto místech nebude překážet. Vzhledem k tomu, že se zde pohybují psi podnájemníků obývajících byt v budově obecního úřadu, starostka konstatovala, že bude nutné seznámit se s obsahem smlouvy o nájmu. Pan Tuček Vladimír z pozice starosty SDH Plchov sdělil, že by bylo vhodné zanechat elektroodpad na hasičárně, uzavřený v plechové garáži, která by byla za tímto účelem SDH Plchov zakoupena, čímž se zamezí rozebírání elektropřístrojů, které pak nemají zájem ve sběrně převzít a železný šrot a nebezpečný odpad uchovávat na sběrném dvoře obce. Pokud nějaký občan ze zvyku doveze tento odpad k hasičárně, nebo se obrátí na hasiče s žádostí o jeho odvoz, hasiči by zajistili převoz železného šrotu na sběrný dvůr obce. Paní Mašková a Ságnerová, se spolu s panem Tučkem Vladimírem a místostarostkou vyjadřovali k tomu, co je považováno za nebezpečný odpad a jak často se jej občané zbavují. Starostka shrnula, že je nutné zjistit, zda je na sběrném dvoře obecního úřadu vhodný prostor pro skladování železného šrotu a elektroodpadu, dále prověřit, zda by nemohlo dojít ke kontaminaci studny a seznámit se s obsahem smlouvy o nájmu.     

 

Usnesení: ZO pověřuje starostku obce prověřením možnosti ukládat železný šrot a nebezpečný odpad v prostorách sběrného dvora OÚ.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

5.2 „Řešení zápachu pod mostem, hnojiště“ (pův. návrh Mgr. Hamzové)

Místostarostka informovala o jednání s panem Kernerem, stran hnojiště a přečetla jeho písemné stanovisko: „Po telefonické dohodě posílám vyjádření ohledně skladování stájového hnojiva slámového (hnoje) na propachtovaném obecním pozemku. Skladování hnoje splňuje všechna daná nařízení. Pro informaci občanů hnojiště bude na podzim rozvezeno a zapraveno do půdního profilu a 4 roky na daném pozemku nebude žádné složiště statkového hnojiva. Dovážení hnoje bylo započato 20.1. a ukončeno 15.6.2020. Na pozemku není žádný vodní zdroj a nic z něho nevytéká viz. přiložené foto. Případné podněty vašich občanů velice rád zodpovím.“ Místostarostka informovala, že se byla na místě podívat, z hnojiště nic nevytékalo, vzhledem k Metodice na uložení hnoje, která přesně stanovuje nakládání s hnojem, v tuto chvíli pan Kerner zákon neporušuje. Co se týče zápachu pod mostem, byla se na místě čtyřikrát podívat, voda je čistá, zachytila pouze zápach bláta, což pan Mansfeld potvrdil. Dále sdělila, že rovněž reagovala na podnět zastupitele, pana Pichlíka, který při minulém ZO uvedl, že voda v potoce u jeho pozemku je znečištěná, v tuto chvíli však k dispozici fotografie nemá, jakmile by zpozoroval znečištění, může se na místostarostku obrátit. Místostarostka upozornila, že by bylo vhodné potok pročistit. Starostka upozornila, že je to v kompetenci Povodí Vltavy, což paní Niesnerová potvrdila.     

 

Usnesení: ZO bere na vědomí informaci ke stížnosti na existenci zápachu pod mostem a hnojiště.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

Usnesení: ZO pověřuje starostku oslovením Povodí Vltavy a projednáním možnosti vyčištění koryta potoka.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

5.3 „Údržba cesty na Kvílice“ (pův. návrh Ing. Pacholík)

Starostka informovala, že na základě usnesení z předchozího zastupitelstva oslovila všechny majitele dotčených pozemků. Ing. Pacholík se dotazoval, koho starostka obeslala. Starostka sdělila, že jde o všechny majitele okolních pozemků a pachtýře. Ing. Pacholík se zajímal, zda se starostka dotazovala oslovených, zda může obec sekat stezku. Starostka sdělila, že se dotazovala, zda souhlasí s existencí stezky a zda mají nějaká doporučení, ať již v souvislosti s hnízděním ptáků, honitbou, atd. Pakliže bude takto obec informována, v případě, že bude projekt stezka obcí realizován, bude možné prostřednictvím informační tabule občana informovat o tom, že vstupuje na vlastní nebezpečí a seznámit jej s doporučeními oslovených. Ing. Pacholík se dotázal, zda informaci o černé stavbě, kterou ústně sdělil starostce při předání funkce, prověřila. Starostka sdělila, že neprověřila a pokud takový podnět obdrží písemně, prověří jej. Ing. Pacholík sdělil, že starostka ignorovala jeho podnět k řešení. Starostka obce sdělila, že nemá zájem ignorovat černé stavby a žádala jej o písemný podnět. Ing. Pacholík ji informoval, že se z jeho strany jednalo o vstřícný krok, smírčí řešení, je připraven situaci řešit. Pan Tuček Vladimír podotkl, že pokud je nějaký problém, je vhodné o něm písemně informovat. Pan Richter Vlastimil a pan Mansfeld diskutovali k přesnému umístění stezky. Paní Mansfeldová upozornila, že stezka je rozrytá bachyněmi. Ing. Pacholík upozornil, že se Pozdně nikdo neptal na souhlas stran Panské cesty. Pan Richter Vlastimil konstatoval, že tato cesta do Pozdně nevede.

 

Usnesení: ZO bere na vědomí informaci starostky k zajištění vyjádření dotčených stran.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0      

5.4 „Kamera SDH Plchov“ (pův. návrh Mgr. Hamzové)

Mgr. Hamzová, vzhledem k tomu, že se ZO nemohla z osobních důvodů zúčastnit, požádala o přečtení svého stanoviska (příloha č. 9). Starostka považovala za nevhodné, že se o tomto bodu jedná bez Mgr. Hamzové. Sdělila, že se dotázala starosty SDH Plchov, kam směřuje kamera a zda je na buňce SDH Plchov umístěna informační tabule sdělující, že je tento prostor hlídán kamerovým systémem. Dle sdělení starosty SDH Plchov jim byla předchozí informační tabule zcizena, ale vzhledem k tomu, že kamera pouze snímá, ale nenahrává, nezjistilo se, kdo ji vzal. Aktuálně je zde již umístěna nová informační tabule. Pan Tuček Vladimír, starosta SDH Plchov informoval, že kamera je spuštěna pouze v době akcí, kdy má sbor venku dražší věci, jako je gril, lavice, atd, jinak pouze snímá, ale nenahrává. V kameře jsou zaslepovací okýnka, takže kamera může zabírat jen určitý okruh. Upozornil, že je paní Mgr. Hamzová také občas fotografuje, když běží k zásahu, ale na jejich souhlas se neptá, doplnil, že kamer je v Plchově více a těžko říci, jaký okruh přesně zabírají. Zastupitel, pan Pichlík, sdělil, že byl již několikrát požádán PČR o poskytnutí kamerového záznamu, který pomohl. Pan Panocha upozornil, že pokud kamera slouží čistě k soukromým účelům, ochraně vlastního majetku, nebo pokud je vyžádána PČR, pak je to v pořádku, komerční využití již ne. Na dotaz Ing. Pacholíka, zda kamera může být spuštěna k nahrávání, odpověděl pan Tuček Vladimír, že tato služba je placená. Ing. Pacholík upozornil, že patrně po nějakou dobu platil pokyn Úřadu pro ochranu osobních důvodů, který stanovoval, jak postupovat, co lze a co nelze, pokud má někdo kameru, ať již pouze snímá, nebo i nahrává. Starostka shrnula, že SDH Plchov bylo poučeno, informační tabule byla umístěna, starosta SDH Plchov sdělil, že kamera pouze snímá, a to jen konkrétní okruh, ve kterém je umístěn majetek SDH Plchov. Zároveň konstatovala, že pokud není Mgr. Hamzová přítomna, je na ní, zda se bude ještě chtít k tomuto tématu vrátit.

      

Usnesení: ZO bere na vědomí informaci ke stížnosti Mgr. Hamzové.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

5.5 Zvýšení koeficientu daně z nemovitosti (nově návrh Ing. Pacholík)

Starostka předala slovo Ing. Pacholíkovi. Ten upozornil, že každá obec má možnost si koeficient zvýšit, je to jeden z příjmů obce. Mnoho obcí okolí má tento koeficient maximální. Získané finanční prostředky pak mohou být využity ku prospěchu obce, kupř. na péči o vzhled obce a jejího okolí, bylo by pak lépe pečováno kupř. o již vysázené stromky, které jsou aktuálně ve špatném stavu. Ing. Pacholík na dotaz místostarostky sdělil, že by se daň zvýšila dvojnásobně. Na dotaz pana Mansfelda zda byl tento návrh, který již kdysi v ZO navrhoval, realizován, odpověděl zastupitel, pan Richter Vlastimil, že nikoliv, občané s tím nesouhlasili. Zastupitel, pan Pichlík, navrhl posečkat, vzhledem k tomu, že se v příštím roce zvednou daně nejen podnikatelům, ale i všem dalším, protože stát vydal v Covidu hodně peněz, tento názor podpořila starostka. Pan Tuček Vladimír upozornil, že již bývalý starosta, Ing. Mikulecký, upozorňoval, že doba velkých dotací končí. Navrhoval proto, že by bylo vhodné přistupovat k výdajům uvážlivě. Starostka upozornila, že kupř. dotace na projekt Pracujeme bez dojíždění, bude končit, ale dotace se již patrně nebude znovu vypisovat, a proto aktuálně již vyjednává, zda lze získat finance na technického pracovníka. Ocenila práci technické pracovnice, paní Maškové a sdělila, že o spolupráci s ní stojí, protože je obec čistá a pěkně upravená. Zároveň však upozornila, že bude obtížné zajistit finance již na jednoho technického pracovníka. Doporučila vyčkat vývoje situace a přistupovat k rozpočtu obce uvážlivě. Ing. Pacholík upozornil, že by takto získané prostředky mohly být  využity nejen na práci technického pracovníka.     

 

Usnesení: ZO neschvaluje návrh Ing. Pacholíka.

Pro: 5                      Proti: 1                      Zdržel se: 0

5.6 Další pracovník pro údržbové práce (nově návrh Ing. Pacholík)

Starostka předala slovo Ing. Pacholíkovi. Sdělil, že by bylo vhodné mít druhého pracovníka, byť jen na několik hodin, aby nedocházelo k extrémnímu zanedbávání vzhledu v okolí vesnice, s ohledem na fakt, že pokud se v rámci projektu nakoupí kupř. stromky a vysadí se, pokud se o ně následně nepečuje, nejen že jsou prostředky využity neefektivně, ale radost z odvedené práce je minimální. Starostka konstatovala, že možnost získat prostředky, kupř. formou dotací, a to nejen na stávající technickou pracovnici, ale i částečný úvazek pro dalšího technického pracovníka, je pro ni důležitým cílem, už proto, že práce technického pracovníka je kupř. při práci s motorovou kosou náročná a nebezpečná. Ing. Pacholík apeloval na získání dotací i na druhého pracovníka s obavou, aby vysázené stromky nezarostly. Proto navrhl, aby v případě, že dotace nevyjdou, starostka zvážila uvolnění prostředků na druhého pracovníka z rozpočtu obce. Pan Tuček Vladimír, z pozice starosty SDH Plchov, upozornil, že hasiči vždy docházeli na brigády a nepovažuje za problém, aby takovou brigádu absolvovali. Ing. Pacholík se domníval, že pro obec organizačně výhodnější, než brigáda prováděná hasiči, je najmout na pár hodin nějakého technického pracovníka. Starostka upozornila na pravděpodobné omezení státních prostředků v příštím roce v souvislosti s COVID a apelovala na úsporné nakládání s finančními prostředky obce.      

 

Usnesení: ZO bere na vědomí návrh Ing. Pacholíka.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

  1. Vypořádání výhrad k zápisu z jednání zastupitelstva, ze dne 17.2020

Starostka poukázala na to, že ověřovatelem zápisu, který podal výhrady, je Mgr. Hamzová, která je na jednání ZO nepřítomna, a proto by považovala za vhodné, aby byl tento bod odložen a až bude přítomna, vypořádán. Ing. Pacholík sdělil, že zaslal námitku proti zápisu. Starostka konstatovala, že tuto námitku přijala v den konání ZO, 8.7.2020 v 17:27, přičemž jednání ZO začalo v 18h, toto chování bylo dle jejího názoru krajně nekolegiální. Ing. Pacholík sdělil, že zákon to nestanovuje. Dále uvedl, že dosud byla vždy snaha o vypořádání výhrad. Výhrady Mgr. Hamzové byly připojeny k zápisu. Starostka upozornila, že výhrady jsou pevnou součástí zápisu, jsou řádně k dispozici a Mgr. Hamzová, jakožto ověřovatel, je bude moci za své přítomnosti vypořádat. Starostka upozornila, že vzhledem k času podání námitek Ing. Pacholíkem v 17:27, neměli zastupitelé možnost se s obsahem jeho námitek seznámit. Ing. Pacholík sdělil, že každý zastupitel má ze zákona právo předložit své námitky k zápisu z jednání zastupitelstva, nejlépe následující zastupitelstvo. Také sdělil, že pokud budou vypořádány na dalším ZO, nemá s tím problém. Upozornil, že námitky jsou to v podstatě stejné, jako podala Mgr. Hamzová, proto nechápe, proč nemají ti zastupitelé, kteří s obsahem nesouhlasí, možnost je vypořádat a vypořádání se odkládá. Zastupitel pan Richter Vlastimil upozornil, že neměl možnost se s námitkami seznámit a rád by projednal jejich vypořádání příště. Ing. Pacholík sdělil, že již navrhoval pracovní schůzku, na níž by bylo možné si záznam přehrát a vypořádat připomínky mimo zastupitelstvo. Paní Niesnerová doporučila, ať již zastupitelé hlasují. Starostka navrhla znění UZ , vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Hamzové. Ing. Pacholík zopakoval, že Mgr. Hamzová přítomna není, ale on ano a tím se mohly rovnou vypořádat i připomínky Mgr. Hamzové. Pan Panocha se dotázal Ing. Pacholíka, zda své chování, stran předložení námitek půl hodiny před jednáním považuje za nekorektní, k tomuto názoru se přidali i jiní občané. Pan Tuček Vladimír upozornil, že v době, kdy byl zapisovatelem v předchozí době Ing. Pacholík, měnil opakovaně v zápise význam sdělovaného. Paní Niesnerová rovněž upozornila na totéž chování Ing. Pacholíka ke své osobě, doporučila, aby se přestalo s podrážením nohou. Ing. Pacholík sdělil, že přístup zapisovatelky a zároveň starostky, se mu zdá nevhodný, úpravy dělala až pod nátlakem. Občané opakovaně konstatovali, že při tvorbě zápisu Ing. Pacholík v předchozí době nereflektoval jejich názory.              

 

Usnesení: ZO projedná námitku Ing. Pacholíka a výhrady Mgr. Hamzové za její přítomnosti na příštím jednání zastupitelstva.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

     7. Nevyřízená korespondence

Starostka sdělila, že byla požádána občanem o umístění jeho sdělení na web, neboť obdržel od Ing. Pacholíka informaci, že se již touto problematikou nezabývá. V druhém případě šlo o text, který potřebovala vložit na web obce osobně. Přestože starostka i místostarostka obdržely od bývalého administrátora Ing. Pacholíka hesla, jakožto noví administrátoři, nebylo možné se na web dostat. Po vygenerování nového hesla nebylo možné vložit příspěvek, nebyla k dispozici kolonka „vložit“ a „smazat“. Vzhledem k profesionalitě a kolegialitě administrátorky a účetní obce, která byla ochotna ke spolupráci i v pozdní hodině, bylo možné příspěvek vložit. Starostka i místostarostka zpětně obdržely e-mailem od bývalého administrátora sdělení, že jim chybějící kolonky na webu doplnil. Starostka konstatovala, že přestože žádala Ing. Pacholíka na ustavujícím jednání zastupitelstva o řádné předání funkce, nebylo vše předáno řádně, předávací protokol byl stručný. Starostka požádala Ing. Pacholíka, aby jí tímto předal veškerá hesla k wifi, webu, síťovým zařízením. Ing. Pacholík sdělil, že předal veškerá oprávnění, která předpokládal, že starostka a místostarostka potřebují. Sdělil, že podle něj nebylo oprávnění správně nastaveno, proto záležitost řešil. Starostka jej požádala o souhrnné předání hesel. Ing. Pacholík reagoval, že je předávat nebude, už je ani nezná a vše již předal. Starostka jej požádala o předání hesel v souhrnné tabulce.          

Usnesení: ZO ukládá Ing. Pacholíkovi, aby předal veškerá hesla k síťovým zařízením, wifi, webu starostce.

Pro: 5                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

 

     8. Žádost o omluvu Ing. Pacholíka od starosty SDH Plchov

Starostka seznámila přítomné s obsahem problému. Sdělila, že oslovila Mgr. Hamzovou, s žádostí o krátkou informační schůzku s cílem seznámit se s její představou o dalším fungování Zpravodaje, zda má zájem udržet stávající koncepci, případně přidat nějakou novou rubriku. Mgr. Hamzová reagovala obavou, že se jedná o pošlapávání demokratických práv a názorem, že starosta nemá vstupovat do obsahu článku. Starostka uvedla, že dle právníka, pokud se bude někdo z občanů cítit dotčen, nebude se obracet na autora článku, ale na statutárního zástupce a na něm je, pokud autor pochybil, aby vedl s občanem jednání vedoucí k nápravě, nebo hájil dobré jméno obce. Tato debata proběhla mezi starostkou a Mgr. Hamzovou. Nezávisle na tom probíhala e-mailová diskuse mezi Mgr. Hamzovou a starostou SDH Plchov, panem Tučkem Vladimírem. Tázala se, zda bude SDH Plchov přispívat články do Zpravodaje. Starosta jí sdělil, že po minulém vydání časopisu, který byl účelový a nepravdivý, nemá zájem do tohoto časopisu přispívat. Namísto Mgr. Hamzové reagoval Ing. Pacholík sdělením, že osobně trvá na tom, že všechny zveřejněné údaje byly pravdivé a požádal o omluvu, případně doložení tvrzení nepravdivosti, s tím, že v opačném případě bude navrhovat statutárnímu zástupci obce, aby hájila všemi dostupnými prostředky dobré jméno obce. Starosta SDH se vyjádřil, že se omlouvat nehodlá. Starosta SDH Plchov dále uvedl, že ve volebním čísle Zpravodaji bylo uvedeno, že SDH Plchov rozváží vodu do bazénů v okolních vesnicích a příjem za to jim zůstává, zároveň zde nebyla uvedena správná částka namísto 43.200 Kč bylo uvedeno 46.200 Kč. Nepravdivost tvrzení, že si SDH Plchov prostředky z rozvozu bazénu ponechávají doložil fakturou obce, kterou SDH Plchov uhradilo 10.973 Kč za naftu za rozvoz vody. Připomněl Ing. Pacholíkovi jejich společné jednání v minulém roce, při kterém starosta SDH Plchov předložil Ing. Pacholíkovi souhrnnou tabulku (příloha č. 10), ve které je zdokumentováno, že tatra najede 820 km za rok. SDH Plchov z toho však najelo 360 km v rámci cvičných jízd pro JPO-III, spolu s rozvozem vody, s tím, že pro plchovské občany je tato služba zdarma. Z pohledu starosty SDH Plchov by SDH Plchov mělo platit polovinu, a to ze 180 km, což by činilo 2.754 Kč dle tabulek za naftu a k tomu 3 motohodiny, což je 3000 Kč. SDH Plchov tedy mělo platit 5.754 Kč, ale uhradilo 10.973 Kč, z čehož vyplývá, že tímto byla zaplacena i amortizace. Ing. Pacholík sdělil, že obec postupuje podle platné směrnice. Zároveň upozornil na povinnost 9 řidičů JPO-III absolvovat každý měsíc cvičnou jízdu, což dělá 1.200 km. Při zmíněném jednání mezi Ing. Pacholíkem a starostou SDH Plchov v loňském roce se Ing. Pacholík, po provedení výpočtu dotázal účetní, kde jsou tedy zbylé finanční prostředky. Účetní sdělila, že jí nikdo neupozornil, že za občany to nemá počítat. SDH Plchov tedy uhradilo naftu i za rozvoz vody v Plchově. Dále upozornil, že SDH Plchov nakupuje každá rok sadu hadic za 20.000 Kč. Po odečtu nafty a hadic z rozvozu bazénů zůstává SDH Plchov těchto 12.000 Kč. Ty investuje do sekání trávníku, akcí pro občany, na Mikuláše, takže peněz je nakonec málo. Starosta SDH Plchov upozornil, že tedy nelze do Zpravodaje uvést tak neslušnou informaci, že hasiči jsou prezentováni jako nenasytní a vydělávají si pro sebe značné množství peněz. Starosta SDH Plchov uvedl jako další příklad nepravdivé informace sdělení stran Mikuláše. Na Mikuláše obdrží SDH Plchov příspěvek 4.000 Kč, na balíček je 83 Kč na 48 dětí. Starosta SDH Plchov uvedl, že od Ing. Pacholíka obdržel informaci, ve které mu sděluje, že nechápe, proč by obec měla přispívat hasičským dětem z jiných obcí na balíčky. Upozornil, že SDH Plchov dalo také 4.000 Kč a nerozlišovali, že 21 dětí je u hasičů a 27 z obce, které však nejsou u hasičů. Všechny děti obdržely stejné balíčky. Považoval za nevhodné 4.000 Kč SDH Plchov rozdělit mezi 21 dětí, členů sboru, obec 4.000 mezi 27 dětí z obce z čehož by vyplynulo, že děti, které jsou jak členy SDH Plchov, tak občany obce, by tak dostaly větší balíčky, což by považoval za nevhodné. Dle starosty SDH Plchov je i tato informace nesprávná. Jako další příklad zavádějící informace uvedl sdělení k petici. Dle tohoto sdělení někteří lidé, kteří informaci podepsali, neměli objektivní informace. Starosta SDH Plchov se dotazoval, kteří. Ing. Pacholík reagoval, že je zná, ale nyní je nebude jmenovat. Starosta SDH Plchov sdělil, že s tím nesouhlasí, protože všem, kteří měli zájem petici podepsat, byl předložen stejný text, se kterým se měli možnost seznámit. Dále uvedl, že dle zákona o GDPR nemělo být v textu uvedeno spolu s podpisem jméno, spolu s PSČ a názvem obce. Podle Ing. Pacholíka dodržena ochrana osobních údajů byla, protože bylo u obce začerněno číslo popisné. Starostka doporučila Ing. Pacholíkovi seznámit se s příslušnou legislativou. Starosta SDH Plchov dále upozornil, že pokud jsou uváděny společně finanční výdaje za SDH Plchov a JPO-III v jednom čísle, vzniká dojem, že výdaje jsou opravdu značné, což SDH Plchov poškozuje. Dle Ing. Pacholíka nejsou čísla zkreslená, pokud mohlo být nějaké číslo nedopatřením uvedeno nesprávně, to se dle něj může stát. Upozornil ale, že uvést o časopise, že je obecně lživý, to mu přijde nevhodné. Starosta SDH Plchov upozornil, že použil termín „zavádějící“. Ing. Pacholík uvedl, že považuje tento termín za subjektivní a ohradil se vůči tomu, že se jedná o lživá čísla. S tímto výrokem starosta SDH Plchov nesouhlasil. Ing. Pacholík žádal, aby starosta SDH Plchov přesně uvedl, co mu vadí. Starosta SDH Plchov poukázal na fakturu obce za naftu, konstatování ve Zpravodaji, že si SDH Plchov nechává výdělek pro sebe. Ing. Pacholík poznamenal, že v inventurách obce se opakovaně objevoval odpis hadic. Z toho tedy vyplývá, že SDH Plchov nemohlo mít všechny hadice vlastní. Doporučil, aby se tím SDH Plchov při inventuře svého vlastního majetku zabýval, aby nevznikl dojem, že SDH Plchov na tento stav doplácí, přičemž to může být naopak. Dále uvedl, že do časopisu byl uveden příjem, který reálně je. To, že je tam také výdej, že SDH Plchov zaplatí něco v naftě, je druhá věc. Pan Panocha se dotázal, proč tam tedy není uveden výdaj. Starosta SDH Plchov poukázal na to, že je ve Zpravodaji uvedeno, že příjem jim zůstává. Ing. Pacholík uvedl, že pokud je uveden příjem, pak je to prostě účetní fakt. Starosta SDH Plchov upozornil, že účetnictví SDH Plchov vedla do loňského roku manželka Ing. Pacholíka, proto tedy věděla, že tam hadice jsou. Dále upozornil, že pokud jede JPO-III na výjezd, při kterém se hadice poškodí, obec, jako zřizovatel JPO-III obdrží dotaci za zničenou hadici, a ta je po nějakou dobu, než se zruší, vedena jako majetek obce. Ale SDH Plchov tuto hadici fyzicky zakoupí. Tuto informaci potvrdila místostarostka. Ing. Pacholík se vrátil k tématu Mikuláše a upozornil, že obec mikulášskými balíčky podporuje občany jiné obce. Starostka upozornila na fakt, že se jedná o děti hasičů, které reprezentují obec Plchov, běhají soutěže. Starosta SDH Plchov upozornil, že SDH Plchov nerozlišuje, zda se jedná o dítě hasičské, z obce, nebo dítě, které je z obce a zároveň u hasičů, všem dětem se dalo stejně. Upozornil na to, že když Ing. Pacholík pořádal Den dětí, vyvěsil tuto informaci 2 hodiny před konáním na facebook, z Plchova o této akci nikdo nevěděl, na akci přijeli občané jiných obcí, upozornil také na to, že přestože obec o tom nevěděla, byly použity ceny z fondu obce. Akce byla uspořádána v podstatě pro cizí. Ing. Pacholík sdělil, že akce se dělají pro vlastní i pro cizí děti, což je běžná praxe. Připustil, že se jednalo o spontánní akci a občané nějakou šanci měli, aby se o ní dozvěděli a přišli. A bylo přirozené použít ceny z fondu obce, i když se to mohlo řešit dříve. Starosta SDH Plchov zdůraznil, že je chyba, že se o akci nedozvěděly plchovské děti. Dále sdělil, že se omlouvat nehodlá, což dokládá fakturou od obce na naftu, která prokazuje, že si hasiči peníze nenechávají. Dále se ohradil proti petici. Ing. Pacholík sdělil, že si trvá na tom, že byli občané účelově seznámeni s první stránkou. Tuto informaci zásadně starosta SDH Plchov popřel a zdůraznil, že každý z občanů se s textem seznámil. Ing. Pacholík připustil, že petici neviděl, nikdo mu ji k podpisu nenabídl. Starosta SDH Plchov nabídl, že může poskytnout i faktury na nákup hadic a kol na tatru, které mělo možnost zakoupit od jiného sboru. Ing. Pacholik upozornil, že jako provozovatel nemá v majetku obce část tatry a proto není provozovatel schopen řádně provozovat vozidlo, dalším úskalím může být, že pokud dojde k nehodě na tom kole, které vlastní SDH Plchov, bude problém tuto situaci vypořádat. Starostka ocenila, že Ing. Pacholík začíná chápat její postoj k řízení obce.                                  

 

Diskuse

  • Starostka sdělila, že v pondělí, dne 29.7.2019, byla vyvěšena na webu obce pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 5.8.2019. Do předchozího měsíce vždy občané obdrželi v den vyvěšení pozvánky na webu obce i pozvánku s programem jednání ZO do schránky v písemné formě. Starostka sdělila, že nalezla ve staré poště dokument a upozornila na nesprávný úřední postup. Dotazovala se, kde má dokument (příloha č. 11), který je velmi závažný svým obsahem, číslo jednací, dále se dotazovala, kdy zastupitelstvo obce pověřilo koho, aby jednal za obec v tak závažné věci, přestože o tom nebylo dopředu s občany jednáno, kdo kdy na tento dopis za obec odpověděl a jak. Starostka následně promítla a přečetla dokument, který popisoval, do jaké míry již byl rozpracován prodej pozemků, s tím, že u většiny bodů bylo uvedeno, že daný krok byl již proveden, nebo bude proveden po odsouhlasení zastupitelstvem. Upozornila, že o tom, že na programu jednání bude prodej pozemků, se lidé z písemných pozvánek, přičemž tento způsob informování občanů byl v tomto místě obvyklý, dozvěděli až v sobotu, 3.8.2019. Zdůraznila poslední větu dokumentu „Dále se po prodeji všech pozemků soustředit na získání povolení v rámci ÚP (tj. územní plán) na jeho rozšíření a získání tak dalších stavebních pozemků pro výstavbu nových rodinných domů.“ Starostka se odkázala na březnový Zpravodaj, ve kterém je uvedeno, že se v Plchově bude stavět pouze 5 rodinných domů. Rovněž dementovala údaj ze Zpravodaje, že kapacita ČOV bude stačit s odkazem na ekvivalent obyvatelstva, který je pro ČOV 200, s maximem 220, přičemž v obci je aktuálně 199 občanů. Dále odkázala na informační schůzku s občany, na které Ing. Pacholík občanům tvrdil, že zasíťování pozemků spolu s cestou bude stát 2.500.000 Kč, které obec vybere ze záloh na prodej pozemků. Uvedla, že si Ing. Pacholík nechal udělat neformálně finanční analýzu, která však poukázala na fakt, že toto zasíťování bude stát 5.942.906 Kč (příloha č. 12). Ing. Pacholík sdělil, že měl nejprve analýzu na 2.500.000 Kč, kterou měl na informační schůzce s občany. Následně požádali Ing. Vospěla o jinou finanční nabídku, zde šlo o zpřesnění. Do takového projektu by nikdy nešel, pokud by si nebyl jist, že to za tyto peníze obec zasíťuje. Připomínky občanů by zastupitelé vzali v úvahu. Podle něj projekt nebyl tak daleko, aby byl prodej pozemků na následujícím ZO schválen. Starostka poukazuje na slova textu „provedeno“, „dokončeno“. Ing. Pacholík poukázal na to, že to dosud není odsouhlaseno, je to jako podklad připraveno. Ing. Zavadilová podotkla, že kdyby nebyla petice, tak by to odsouhlaseno bylo. Starostka upozornila, že bylo vše připraveno a dotazovala se, co znamenala poslední věta, shrnující další postup. Dle Ing. Pacholíka tato věta znamená, že teď mluvíme o 5 domech. Dle něj obec musí neustále zajišťovat rozvoj obce, přiměřená výstavba je nyní 5 let a do budoucna je třeba zajistit další možnosti. Dle něj neznamená tento dokument, že vzápětí na to by byl znovu otevřen územní plán. Sdělil, že pokud chtěl připravit projekt, musely tomu předcházet nějaké práce, tak aby bylo možné jednat na úřadech. Starostka opakovaně upozornila na text dokumentu, slova „dokončeno“, „provedeno“ a poslední větu odkazující na další postup. Pan Tuček Vladimír připomněl jednání na stavebním úřadě, kde se v diskusi s úředníkem dozvěděl, že s úřadem bylo v této věci zástupci obce jednáno, cesta, která byla v projektu navržena uprostřed, naznačovala, že je toto řešení připraveno pro postavení domů i po druhé straně. Upozornil, že na jednání ZO se bývalý zastupitel, pan Steinberg vyjádřil, že chtěl pozemky koupit, s tím, že už to mohlo být prodáno a mohlo být na projekt na Vodovod. Připomněl, že Mgr. Hamzová tehdy pana Steinberga upozornila, že se nahrává. Dle ng. Pacholíka šlo o žert. Starostka shrnula, že záměr prodeje pozemků považuje za vážnou záležitost. Dále poznamenala, že pochybení, která v projektu ČOV přivodila stav, kdy je obec ohrožena citelným krácením dotací v řádu miliónů, je rovněž závažné. Výsledkem by pak mohlo být, že bude nutné pozemky prodat. Pan Panocha se dotázal, zda měl místostarosta Slaného přislíbeny dva pozemky. Ing. Pacholík sdělil, že neměl. Dle něj šlo pouze o přípravu projektu prodeje domů. Místostarostka se dotázala, zda promítnutý dokument je oficiální Ing. Pacholík sdělil, že šlo o čistě provozní e-mail. Starostka upozornila na to, že dokument přišel na oficiální e-mail starosta@plchov.cz, takže nelze brát v potaz, že šlo o provozní e-mail. Dotázala se na závěr, kde má tento dokument číslo jednací a kdy zastupitelstvo obce pověřilo koho, aby jednal za obec v tak závažné věci, přestože o tom nebylo dopředu s občany jednáno, kdo kdy na tento dopis za obec odpověděl a jak. Ing. Pacholík uváděl, že šlo o pracovní záležitost. Pan Tuček Vladimír upozornil, že bylo za práce v této souvislosti zaplaceno. Ing. Pacholík sdělil, že bylo zaplaceno za studii.        

Starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání ve 22:36.

 

 

 

Mgr. Kateřina Tučková                               Bc. Petra Plechatá                                     Václav Tuček,

         zapisovatel                                             ověřovatel zápisu                                  ověřovatel zápisu

 

 

Přílohy:

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina

Příloha č. 2 – Pozvánka na zastupitelstvo

Příloha č. 3 – Smlouva o výkonu funkce „Odpovědný zástupce provozovatele vodohospodářské infrastruktury – pracovník pro řízení zkušebního provozu ČOV Plchov

Příloha č. 4 – Tabulka k rozpočtu obce na rok 2020

Příloha č. 5 – Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020

Příloha č. 6 – Vyjádření účetní obce

Příloha č. 7 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019

Příloha č. 8 – Faktura za dopravu

Příloha č. 9 – Vyjádření zastupitelky k bodu jednání

Příloha č. 10 – Náklady a výnosy JPO-III

Příloha č. 11 – Návrh řešení, viz. záměr prodeje obecních pozemků

Příloha č. 12 – Finanční studie, viz. záměr zasíťování obecních pozemků

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2020-07-19-02-19-10-000000-1431.pdf 12231.7 Kb