Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, ze dne 17.4.2020

Přítomni: Viz prezenční listina (Příloha č.1)

Přivítání:

Místostarosta minulého volebního období, Ing. Miroslav Pacholík, zahájil zasedání v 18:00 hodin, konstatoval, že jsou přítomni všichni nově zvolení zastupitelé, zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. Přivítal všechny přítomné občany, zhodnotil uplynulé volební období, poděkoval dosavadním zastupitelům za odvedenou práci, občanům za účast ve volbách a vyslovil uznání všem, kteří se v současné krizové situaci podíleli na pomoci a podpoře ostatním, v souvislosti s COVID-19.

Program:

  1. Složení slibu zastupitelů obce
  2. Volba starosty, místostarosty a výborů
  3. Určení odměn členů zastupitelstva za výkon funkce
  4. Diskuse

 

  1. Složení slibu zastupitelů obce:

Místostarosta minulého volebního období, Ing. Miroslav Pacholík, přistoupil ke složení slibu nových zastupitelů. Nově zvolení zastupitelé bez výjimky na přečtený text slibu odpověděli slovem „slibuji“. Ing. Miroslav Pacholík v této souvislosti následně konstatoval, že jednotlivá Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva zaslaná MÚ Slaný jsou uložena na OÚ Plchov. Listina se slibem a podpisy je v příloze zápisu (Příloha č. 2).

 

Ing. Miroslav Pacholík požádal o schválení programu. Navrhl jako zapisovatele sebe, jako ověřovatele zápisu Mgr. Kateřinu Tučkovou a Mgr. Soňu Hamzovou.

Pro: 3                      Proti: 4                      Zdržel se: 0                      

Pan Václav Tuček navrhl jako zapisovatele Mgr. Kateřinu Tučkovou, jako jednoho z ověřovatelů zápisu paní Petru Plechatou. Ing. Miroslav Pacholík rozšířil návrh pana Václava Tučka takto: zapisovatel Mgr. Kateřina Tučková, ověřovatelé zápisu paní Petra Plechatá, Ing. Miroslav Pacholík.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje jako zapisovatele Mgr. Kateřinu Tučkovou, ověřovatele zápisu paní Petru Plechatou, DiS. a Ing. Miroslava Pacholíka.                      

Paní Petra Plechatá, DiS. požádala o doplnění programu o dva body, a to zda všichni zastupitelé budou vykonávat funkci jako neuvolnění, a dále, že volba starosty a místostarosty bude probíhat jako veřejná. Ing. Miroslav Pacholík sdělil, že forma volby bude součástí dalšího bodu. Dále požádal o schválení programu dle původního návrhu.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje program dle původního návrhu.                      

  1. Volba starosty, místostarosty a výborů

V úvodu volby bylo rozhodnuto, že volba bude veřejná.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Dále bylo rozhodnuto, že starosta a místostarosta budou vykonávat svou funkci jako neuvolnění.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Volba starosty:

Ing. Miroslav Pacholík navrhl, s odkazem na nejvyšší počet dosažených hlasů, do funkce starosty paní Petru Plechatou, DiS. Paní Petra Plechatá, DiS. poděkovala voličům, ale s odkazem na pracovní a studijní povinnosti kandidaturu odmítla.

Ing. Miroslav Pacholík navrhl, aby obec nadále, tak jako dosud, vedli dva místostarostové. Občany ujistil, že jde o legislativně správný postup. Na místo statutárního zástupce, 1. místostarosty, navrhl sám sebe.

Pro: 2                      Proti: 4                      Zdržel se: 1

Pan Václav Tuček navrhl na místo starosty Mgr. Kateřinu Tučkovou. Ing. Miroslav Pacholík a Mgr. Soňa Hamzová proti tomuto návrhu protestovali s odkazem na počet hlasů, které ve volbách Mgr. Kateřina Tučková, oproti jiným zastupitelům, získala. Mgr. Kateřina Tučková odkázala na platnou metodiku MV, detailně popisující postup při volbě starosty a odkazující na platnou legislativu. Ing. Miroslav Pacholík navrhl na místo starostky paní Mgr. Soňu Hamzovou.

Pro: 2                      Proti: 4                      Zdržel se: 1

Ing. Miroslav Pacholík požádal o hlasování k návrhu, že funkci starosty bude vykonávat Mgr. Kateřina Tučková.

Pro: 3                      Proti: 3                      Zdržel se: 1

Ing. Miroslav Pacholík dále postupně navrhl na funkci starosty pana Václava Tučka a pana Vlastimila Richtera. Oba poděkovali voličům, ale z osobních důvodů kandidaturu odmítli. Pana Vlastimil Richter na dotaz občanů (pan Aleš Náprstek, paní Jana Rezková) sdělil, že důvodem pro odstoupení z funkce, dne 16. 10. 2019, byl nesouhlas s postupy, které Ing. Miroslav Pacholík, jakožto dosavadní 1. místostarosta obce, při vedení obce volil a jehož důsledkem bylo rozdělení obce a výrazné zhoršení atmosféry. Na to zareagoval Ing. Pacholík, že mu nedává úplně smysl odstoupit, místo možnosti pomáhat obci, jako zastupitel. Dále připomněl okolnosti rezignace, které byly vůči vedení obce, i ostatním zastupitelům, velice nekolegiální. Ing. Miroslav Pacholík, Mgr. Soňa Hamzová a paní Jana Rezková vyzvali paní Petru Plechatou, DiS., aby kandidaturu zvážila. Paní Petra Plechatá, DiS. kandidaturu z výše uvedených důvodů odmítla, připustila však, že funkci místostarosty by, i s odkazem na své časové možnosti, dokázala vykonávat zodpovědně. Mgr. Soňa Hamzová navrhla, aby obec nadále, tak jako dosud, vedli dva místostarostové, na místo statutárního zástupce, 1. místostarosty, navrhla Ing. Miroslava Pacholíka, na pozici druhého místostarosty paní Petru Plechatou, DiS. Po další diskusi se přešlo k hlasování o návrhu Ing. Miroslava Pacholíka na pozici 1. místostarosty.

Pro: 2                      Proti: 3                      Zdržel se: 2

Pan Vlastimil Richter navrhl na místo starosty Mgr. Kateřinu Tučkovou.

Pro: 4                      Proti: 3                      Zdržel se: 0

Usnesení: Starostkou obce Plchov byla zvolena Mgr. Kateřina Tučková.

Volba místostarosty:

Ing. Miroslav Pacholík zahájil volbu místostarosty. Mgr. Kateřina Tučková jej vyzvala k předání slova. Mgr. Kateřina Tučková následně dále vedla ustavující zasedání zastupitelstva. Mgr. Soňa Hamzová navrhla na místo místostarosty Ing. Miroslava Pacholíka, ten kandidaturu odmítl.

Mgr. Kateřina Tučková navrhla na místo místostarosty paní Petru Plechatou, DiS.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

Usnesení: Místostarostkou obce Plchov byla zvolena paní Petra Plechatá, DiS.

Volba výborů:

Mgr. Kateřina Tučková navrhla do funkce předsedy Finančního výboru pana Václava Tučka, ten kandidaturu z osobních důvodů odmítl.

Ing. Miroslav Pacholík navrhl do funkce předsedy Finančního výboru pana Petra Pichlíka.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

Usnesení: ZO schvaluje do funkce předsedy Finančního výboru pana Petra Pichlíka.

Mgr. Soňa Hamzová navrhla do funkce předsedy Kontrolního výboru Ing. Miroslava Pacholíka.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

Usnesení: ZO schvaluje do funkce předsedy Kontrolního výboru Ing. Miroslava Pacholíka.

Mgr. Kateřina Tučková navrhla rozdělení Kulturního a sportovního výboru na výbor Kulturní a Sportovní. Paní Petra Plechatá, DiS. upozornila, že se v obci připravuje mnoho akcí pro různé cílové skupiny. Ing. Miroslav Pacholík a Mgr. Soňa Hamzová s tímto názorem nesouhlasili, s odkazem na množství akcí a finanční výdaje. Mgr. Kateřina Tučková sdělila, že stran odměn počítá s nižšími náklady celkově. Pan Vlastimil Richter navrhl, aby byl výbor ponechán jako „Kulturní a sportovní výbor“.

Pro: 6                      Proti: 1                      Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje, že v obci bude nadále „Kulturní a sportovní výbor“ působit jako jeden výbor.

Paní Petra Plechatá, DiS. navrhla do funkce předsedy Kulturního a sportovního výboru paní Mgr. Soňu Hamzovou.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

Usnesení: ZO schvaluje do funkce předsedy Kulturního a sportovního výboru paní Mgr. Soňu Hamzovou.

Ing. Miroslav Pacholík a Mgr. Soňa Hamzová navrhli do funkce členů Finančního výboru pana Hynka Hasselbauera a paní Anežku Mištovou, tato se však dosud navrhovatelům k přijetí kandidatury nevyjádřila. Mgr. Kateřina Tučková navrhla do funkce člena Finančního výboru pana Jaroslava Dvořáka.

Pro ujasnění situace Mgr. Kateřina Tučková navrhla hlasovat o tom, že počty členů výborů zůstanou jako doposud, a to předseda a dva členové.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje počet členů výborů takto – vždy předseda a dva členové.

Mgr. Kateřina Tučková zopakovala dosavadní návrhy do funkce členů Finančního výboru - pana Hynka Hasselbauera, pana Jaroslava Dvořáka a jako náhradníka paní Anežku Mištovou.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje do funkce členů Finančního výboru pana Hynka Hasselbauera a pana Jaroslava Dvořáka. Paní Anežka Mištová bude vedena jako náhradník pro tento výbor.

Mgr. Kateřina Tučková navrhla do funkce člena Kontrolního výboru paní Hanu Erbovou. Ing. Miroslav Pacholík upozornil na příbuzenský vztah paní Hany Erbové k členům zastupitelstva. Paní Hana Erbová kandidaturu odmítla. Ing. Miroslav Pacholík navrhl paní Janu Rezkovou a pana Martina Pinďáka.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje do funkce členů Kontrolního výboru paní Janu Rezkovou a pana Martina Pinďáka.

Mgr. Kateřina Tučková navrhla do funkce člena Kulturního a sportovního výboru paní Vendulu Černou. Mgr. Soňa Hamzová navrhla do funkce člena Kulturního a sportovního výboru paní Soňu Berkovou. Ing. Miroslav Pacholík navrhl do funkce náhradníka paní Petru Hasselbauerovou.

K návrhu člena do funkce člena Kulturního a sportovního výboru – paní Soňa Berková.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

K návrhu člena do funkce člena Kulturního a sportovního výboru – paní Vendula Černá.

Pro: 4                      Proti: 0                      Zdržel se: 3

Usnesení: ZO schvaluje do funkce členů Kulturního a sportovního výboru paní Vendulu Černou a paní Soňu Berkovou. Paní Petra Hasselbauerová bude vedena jako náhradník pro tento výbor.

  1. Určení odměn členů zastupitelstva za výkon funkce

Mgr. Soňa Hamzová a Ing. Miroslav Pacholík navrhli stejnou procentuální výši odměn pro všechny dotčené (60%). Mgr. Kateřina Tučková sdělila, že vzhledem k dosavadní značné výši odměn a v souladu se zájmem snížit výdaje, rovněž navrhuje nižší částky pro všechny dotčené. Mgr. Kateřina Tučková navrhla výši odměny pro neuvolněného starostu ve výši 15.465,-Kč.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje odměnu pro neuvolněného starostu ve výši 15.465,-Kč.

Mgr. Soňa Hamzová navrhla výši odměny pro neuvolněného místostarostu ve výši 13.919,-Kč.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

Usnesení: ZO schvaluje odměnu pro neuvolněného místostarostu ve výši 13.919,-Kč.

Odměny byly dále navrženy takto:

předseda výboru:                                                                  1.546,-Kč

 

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje odměnu pro předsedu výboru ve výši 1.546,-Kč.

člen výboru, který je zároveň členem zastupitelstva:          1.289,-Kč

 

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje odměnu pro člena výboru, který je zároveň členem zastupitelstva, ve výši 1.289,-Kč.

člen zastupitelstva:                                                                  773,-Kč

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje odměnu pro funkci člena zastupitelstva ve výši 773,-Kč.

Zastupitelstvem výše schválené odměny jsou platné od 18.4.2020.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje platnost výše odměn pro funkci starosty, místostarosty, předsedy výboru, členy výboru a členy zastupitelstva od 18.4.2020.

 

  1. Diskuse

Mgr. Kateřina Tučková požádala Ing. Miroslava Pacholíka, aby v rámci předání funkce připravil předávací protokol obsahující všechny významné lhůty, termíny, rozpracované úkoly a všechny potenciální hrozící škody, které by mohly způsobit obci škodu, a to nejen ty aktuální. Dále jej požádala, aby také připravil předávací protokol obsahující veškeré úkoly a s nimi související případné lhůty, které byly obci uloženy v souvislosti s aktuálním nouzovým stavem a krizovou situací spojenou s COVID-19. Ing. Miroslav Pacholík zareagoval, že funkci plánuje předat standartním způsobem, kterým byla funkce předávána předchozími starosty. Mgr. Kateřina Tučková trvala na řádném předání funkce (viz. výše). Mgr. Kateřina Tučková se odkázala na téma ČOV a blížící se konec záruční lhůty. Pan Tomáš Steinberg upozornil na nutnost oslovení projektanta s tíám, že na tento fakt upozorňoval již na předchozích jednáních zastupitelstva. Ing. Miroslav Pacholík reagoval, že projektanta v návaznosti na jednání ZO kontaktoval a dostal odpověď, že možné řešení bude připraveno ve spolupráci s Ing. Sedláčkem. Na další dotazy pana Tomáše Steinberga reagoval Ing. Miroslav Pacholík, že ze zprávy kolaudační komise nevyplývalo, že by prodloužení zkušebního provozu souviselo s nějakými chybami v projektu. Pro posouzení chyby v projektu by se musel vyžádat odborný posudek. Také, dle vyjádření Ing. Sedláčka, se odpovědnost projektanta dá jen těžko prokázat, protože se jedná o běžné komplikace vyplývající z provozu. Ing. Pacholík považuje za optimální postup, aby se náš odborný zástupce spojil s projektantem a se společným závěrem seznámili nové vedení. Mgr. Kateřina Tučková shrnula, že došlo ke shodě, že schůzky k řádnému předání protokolů obsahující lhůty a úkoly (viz. výše) stran předání funkce starosty a místostarosty, a dále schůzka s administrativní pracovnicí a účetní úřadu, paní Pavlou Pacholíkovou, k organizačně provoznímu fungování úřadu, proběhnou příští týden. Mgr. Kateřina Tučková sdělila, že bude v příštím týdnu iniciovat svolání pracovní schůzky k tématu ČOV, a to za přítomnosti Ing. Sedláčka. Mgr. Soňa Hamzová přednesla Čestné prohlášení (Příloha č. 3), vyjadřující se k její zdravotní bezúhonnosti v době coronaviru. V této souvislosti se rozvinula debata k atmosféře a chování občanů v obci v době coronaviru, kromě negativních připomínek zaznělo poděkování zástupcům obce, hasičům i občanům za jejich práci pro druhé.

Starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání v 19:51.

 

Mgr. Kateřina Tučková                        Petra Plechatá , DiS.                           Ing. Miroslav Pacholík,

zapisovatel                                        ověřovatel zápisu                             ověřovatel zápisu

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina

Příloha č. 2 - Slib zastupitelů

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2020-04-27-10-18-02-000000-1391.pdf 6243.3 Kb