Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce

Zápis z jednání zastupitelstva obce, ze dne 17.6.2020

 

Přítomni: Viz prezenční listina (Příloha č.1)

Přivítání:

Starostka, Mgr. Tučková K., přivítala všechny přítomné občany a v úvodním slově starostky shrnula své představy o vedení obce. Zdůraznila nutnost dodržování zákonů, průběžné uvědomování si pořadí priorit obce, které se musí promítat do volby projektů (projekt hlavní, výhledový, projekty všedního dne zaměřené na fungující pěknou obec a volnočasové aktivity pro občany a projekty reagující na nenadálé, či krizové situace) a následně do tvorby rozpočtu, který by měl v sycení jednotlivých rozpočtových položek odrážet pořadí priorit. Upozornila, že schvalovaný návrh rozpočtu na rok 2020 navržený ještě předchozími zastupiteli měněn významněji nebyl, vzhledem k tomu, že jej stávající zastupitelstvo převzalo v 4/2020 poté, co již průběžně docházelo k čerpání, ale že rozpočet navrhovaný na rok 2021 už tento přístup respektovat bude. Aby byla práce pro obec přehledná, zdůraznila nutnost tvorby a dodržování metodiky, která nastavuje pravidla platná pro všechny stejně, jasně určuje termíny, postupy práce a čerpání a svou transparentností může přispět k možnosti dospět k vyváženému výsledku i v dobách, kdy je vzájemná komunikace nesnadná. Také sdělila, že zájem o stížnosti a požadavky občanů, snahu porozumět důvodům a zorientovat se v dosavadním řešení problému ze strany obce, ale i občana, považuje za nutnost a samozřejmost. Poté starostka zahájila jednání zastupitelstva (18:15), konstatovala, že jsou přítomni všichni zastupitelé v počtu 7, zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné a požádala o rozšíření programu.

 

Rozšíření programu:

 • Žádost o ukončení Pachtovní smlouvy dohodou (pozemek k.č. 878, k.ú. Plchov)
 • Žádost o prominutí nájemného za prostory Chýše v obci Plchov v době COVID19

 

Navržený program a pořad jednání: Podle pozvánky (příloha č. 2) a rozšíření o body 9.4 a 9.5. Zastupitelé přistoupili k hlasování bez rozpravy.

Usnesení: ZO schvaluje pořad jednání podle pozvánky a schvaluje rozšíření programu o body 9.4 a 9.5.                     

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Starostka pokračovala volbou zapisovatele zápisu a navrhla Mgr. Tučkovou K.

Usnesení: ZO schvaluje zapisovatele zápisu Mgr. Tučkovou K.                     

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Pokračovala volbou ověřovatelů zápisu a navrhla jako ověřovatele č. 1 místostarostku Plechatou P., DiS.

Usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 1 místostarostku Plechatou P., DiS.                     

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Pokračovala volbou ověřovatele zápisu č. 2 a navrhla Mgr. Hamzovou.

Usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 2 Mgr. Hamzovou.                     

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

 

Starostka pokračovala v jednání podle schváleného programu.

 1. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019

Usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2019.                     

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

 1. Schválení závěrečného účtu za rok 2019 a zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Usnesení: ZO schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.                     

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

 1. Schválení rozpočtu obce na rok 2020

Usnesení: ZO schvaluje rozpočet na rok 2020.                     

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

 1. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022

Usnesení: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022.                     

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

 1. ČOV-informace k projektu (aktuální stav a výhled do budoucna)

Starostka představila přístup k projektu „Kanalizace a ČOV“ v rovině technické (samotná stavba kanalizace a ČOV, povinnosti vyplývající ze Smlouvy o narovnání s fy Alstap, aj.), administrativní (smlouvy s autorizovanou osobou odpovědnou za zkušební provoz, osobou zajišťující administraci projektu, vztahy a jednání s dotčenými nadřízenými a kontrolními orgány, kupř. Vodosprávní úřad, aj.) a dotační (naplnění všech podmínek stanovených dotačními smlouvami, metodikou, pravidly, pod hrozbou sankce významného krácení dotací). S pomocí časové osy, přehledu jednotlivých kroků, které měly být doposud provedeny a skenů dokumentů dokládajících sdělovaná fakta, seznámila zastupitele a přítomné občany se stavem věcí. Konstatovala, že poté, co obec Plchov (29.11.2019) neúspěšně absolvovala kontrolní prohlídku ČOV (tj. „kolaudaci“) a obdržela (4.12.2019) vyjádření Města Slaný o prodloužení zkušebního provozu do 30.6.2020, nebyla s Ing. Sedláčkem, odpovědným za řízení zkušebního provozu, obnovena v této věci smlouva (původní platila do 30.11.2019, Ing. Pacholíkovi, v té době statutárnímu zástupci, předložil cenovou nabídku 9.12.2019), nebyla ani podepsána smlouva s p. Hutárovou, zajišťující administraci projektu ČOV na další období, nebyly ani provedeny platby za jimi odvedenou práci. Upozornila, že „Rozhodnutí o povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu k.ú. Plchov“, vydané Ing. Sedláčkovi Středočeským krajem, odborem Životního prostředí a zemědělství, mu sice umožňuje provádět kontroly, zkušební odběry a připravovat ČOV ke „kolaudaci“, ale v případě, že se rozhodne spolupráci ukončit, není vázán smlouvou. Rovněž upozornila na fakt, že vyjádření Města Slaný o prodloužení zkušebního provozu do 30.6.2020 se nepřenáší automaticky do roviny dotační. Ta vyžaduje samostatné podání žádosti, k níž se takové vyjádření pouze přikládá. Dále sdělila, že nebylo provedeno výběrové řízení na provozovatele VHI – ostrý provoz a výsledek tohoto výběrového řízení nebyl k 1.1.2020 předložen SFŽP, přestože tato povinnost je stanovena dotačními podmínkami, přesný postup je dán platnou metodikou a obci v této souvislosti hrozí významné krácení dotací. Žádost o posun termínu dosažení cíle projektu (k 31.1.2019) a posun termínu předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení (k 30.4.2020) mohl být podán kdykoliv poté, co byl znám neúspěšný výsledek  „kolaudace“ (proběhla 29.11.2019, vyjádření Města Slaný jsme obdrželi  4.12.2019, viz. výše), ale žádost byla podána až 15.4.2020, dva dny před ustavujícím jednáním zastupitelstva (17.4.2020). Vzhledem k této skutečnosti a k administrativně náročnému procesu posuzování žádostí SFŽP, dosud není známo rozhodnutí SFŽP k posunu termínu a dosud tedy platí výše uvedené termíny (dosažení cíle projektu 31.1.2020 a předložení dokumentace k 30.4.2020, viz. výše), za což obci hrozí krácení dotací. Rovněž nebyly zajištěny a uhrazeny všechny práce vyplývající ze Smlouvy o narovnání s fy Alstap. Obec musí ve svém rozpočtu v souvislosti s projektem kanalizace a ČOV vyhradit cca 241.000 Kč na zaplacení výše uvedeného. Ing. Pacholík, z pozice předchozího statutárního zástupce, připustil pochybení a svou zodpovědnost za výše zmíněný průběh (především nekonání výběrového řízení na provozovatele VHI „tj. ostrý provoz“ a neodevzdání jeho výsledku SFŽP k 1.1.2020, a dále podání žádosti o posun termínu dosažení cíle projektu a termínu předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení až dne 15.4.2020). Argumentoval však, že spolupráce na projektu s Ing. Sedláčkem a Ing. Hutárovou byla bezproblémově prováděna na základě ústní domluvy.

Usnesení: ZO bere na vědomí informace ke stavu projektu Kanalizační přípojky a ČOV.                     

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

Ing. Pacholík upozorňoval na to, že starostka (ve funkci od 17.4.2020) nekonala a výše uvedené za dobu 2 měsíců, kdy je ve funkci, dosud nezajistila. Starostka scanem poukázala na nedostatečný protokol o převzetí funkce a konstatovala, že od nástupu do funkce opakovaně vedla jednání s Ing. Sedláčkem, zodpovědným za zkušební provoz ČOV, p. Hutárovou, zajišťující administraci projektu ČOV, Ing. Vospělem, ředitelem fy Alstap, která prováděla stavbu kanalizace a ČOV a s několika odděleními SFŽP, které jsou zodpovědné za příslušné segmenty projektové činnosti. Co se týče Smlouvy o narovnání s fy Alstap, potřebné práce jsou zadány,                  Ing. Sedláček zajišťuje potřebnou administrativu k žádosti o provedení kontrolní prohlídky ČOV (tj. „kolaudace“) k 30.6.2020, k čemuž obdržel Plnou moc. Rovněž informovala, že na základě právního posouzení rozsáhlých materiálů, které se vážou k problematice ČOV a smlouvě s Ing. Sedláčkem, je nyní připravena podepsat smlouvu s Ing. Sedláčkem.    

Usnesení: ZO bylo informováno o tom, že bude s Ing. Sedláčkem podepsána smlouva na provozovatele Zkušebního provozu.                     

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

 1. Informace k dotacím, projektům (stávajícím, předpokládaným):

6.1 Žádost o dotaci „Postižené obce“

Starostka informovala o podané žádosti o dotaci „Postižené obce“, jejíž podání vyplynulo z aktivity obce v období nouzového stavu COVID-19 (šití roušek, zajištění dezinfekce) a ze spolupráce JPO-III s Krizovým štábem města Slaný a Středočeským krajem (rozvoz a výdej dezinfekce ve správním území ORP Slaný).

Usnesení: ZO bere na vědomí informaci ke stavu dotace „Postižené obce“.                     

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

 1.  

6.2 Žádost o dotaci „Investiční dotace v rámci programu Dotace pro JSDH obcí“

Starostka informovala o podané žádosti o dotaci „Investiční dotace v rámci programu Dotace pro JSDH obcí“ podané MV-GŘ HZS ČR, za účelem získání prostředků na rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky.

Usnesení: ZO bere na vědomí informaci ke stavu dotace „Investiční dotace v rámci programu Dotace pro JSDH obcí“.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

 1.  

6.3 Žádost o dotaci „Obecní knihovna“

Starostka informovala o tom, že žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, která by byla použita k dovybavení knihovny, byla zamítnuta.

Usnesení: ZO bere na vědomí informaci ke stavu dotace „Obecní knihovna“.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

 1.  

6.4 Žádost o dotaci „Podpora sportu a volnočasových aktivit“

Starostka informovala o tom, že žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času, která by byla použita k pořízení multifunkčního hřiště na volejbal a badminton, byla zamítnuta.

Usnesení: ZO bere na vědomí informaci ke stavu dotace „Podpora sportu a volnočasových aktivit“.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

 1.  

6.5 Žádost o dotaci „WiFi4EU“;

Starostka upozornila na náročné podmínky projektu WiFi4EU, které bude pro malou obec náročné dodržet. Ing. Pacholík sdělil, že se jedná o dotaci bez spoluúčasti obce, pokrytí veřejných míst bezplatným internetem (hřiště, náves, knihovna), získání infrastruktury využitelné pro potřeby obce, výhodná je přenosová rychlost, udržitelnost projektu je 3 roky, s tím, že výrobce zaručuje, že přístroje zakoupené na projekt WiFi4EU mají životnost minimálně 5 let. Obec by zajišťovala platby za internet, vyšší, než v současnosti, v souvislosti s nutností zabezpečení potřebných parametrů, dále by zajišťovala opravy zařízení. Tuček Václav se dotazoval, zda je rychlost garantovaná, nebo sdílená, dle Ing. Pacholíka je rychlost 40 Mbit, sdílená 2 účastníky, což v naší obci stačí. Body budou umístěny na obci, hasičárně a chýši. P. Berková sdělila, že by umístění na chýši rušilo signál, tak jako již nyní v bytě na obci, proto o jeho umístění na chýši nemá zájem. P. Urieová Miroslava, Tuček Vladimír a p. Panocha se shodli, že obecní wifi není nutná, každý má svá data a děti si mají na hřišti hrát. Dle p. Pichlíkové by kamery na hřišti mohly monitorovat případné úrazy děti. Ing. Pacholík se domnívá, že wifi šetří data občanům, kteří mají možnost, najít si autobusové spojení, obec má možnost kamerou hlídat případné poškození, či krádeže obecního majetku, hlídání pohybu u kontejnerů. Tuček Vladimír sdělil, že využití Simkarty je pro obec levnější. Ing. Pacholík informoval o vhodném dodavateli, poskytujícím kvalitní služby, pro obec by to však znamenalo navýšení platby ze 700 na 1500 Kč měsíčně. Mgr. Hamzová upozornila na přínos modernizace pro obec, dotaci bez spoluúčasti, nutnost podpory pokroku a monitoring skládek v obci, či zvýšenou rychlost projíždějících aut. Tuček Vladimír informoval, že SDH Plchov o využití obecní WiFi nestojí. Pan Richter Vlastimil i starostka sdělili, že jsou proti hlídání občanů kamerovým systémem, zato pro využití volného času dětí hrou. Starostka konstatovala, že informaci k podmínkám a jejich dodržení nedostala. Místostarostka sdělila, že oslovila obce, které se o dotace ucházely, ale odstoupily pro nadměrnou finanční zátěž a neschopnost dodržet dotační podmínky. Dotázala se, zda předchozí zastupitelstvo dělalo monitoring mezi občany. Ing. Pacholík sdělil, že to považuje za zbytečné. Místostarostka navrhla provést monitoring mezi občany.

Usnesení: ZO souhlasí s provedením monitoringu mezi občany Plchova stran zavedení WiFi4EU.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

 

Projekty a dotace (výhled 2021-2024):

Starostka informovala o připravovaných projektech zaměřených na zajištění vodovodu a zadržení vody v krajině. V této souvislosti jednala na odboru Životního prostředí Města Slaný, zda by byla realizace těchto projektů z jejich pohledu možná. Připravila žádost o předložení nabídky na vytvoření případové studie k projektu „Vodovod“, „Tůně“ a „Malá vodní nádrž“. Nabídky na případové studie, které by se podařilo získat, budou sloužit k další diskusi. Mgr. Hamzová tyto projekty vítá, upozornila, že se problematice zavedení vodovodu již věnovala předchozí zastupitelstva. Paní Rezková upozornila na svou dlouholetou spolupráci s Hydrometerologickým ústavem, pokles vydatnosti pramenů se, dle jejího názoru, zhoršil po stavbě ČOV. P. Pichlíková, p. Pichlík a p. Berková upozornili na sníženou kvalitu vody v obecní studni. P. Niesnerová upozornila na vymizení věcného břemene na odběr vody u obecní studny v záznamech katastru. Místostarostka upozornila na možnost podat si soukromě žádost o dotaci „Dešťovka“ na Ministerstvu životního prostředí.

 

 1.  

6.6 „Vodovod“ (dotace-studie, projekt)

Usnesení: ZO souhlasí s podáním žádosti o předložení nabídky na vytvoření případové studie „Vodovod“ osloveným firmám.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

 1.  

6.7 „Zadržení vody v krajině“ (dotace-projekt)

Usnesení: ZO souhlasí s podáním žádosti o předložení nabídky na vytvoření případové studie „Tůně“, případně „Malá vodní nádrž“ osloveným firmám.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

 1.  

6.8 „Web obce“ (viz. zák. č. 99/2019, Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací Sb., v pl. znění)

Starostka informovala o povinnosti obcí vztahující se k přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve veřejném sektoru, tak aby bylo zajištěno bezproblémové používání webových stránek bez ohledu na zobrazovací zařízení, jejich nastavení a také fyzický stav uživatele (např. v případě zdravotního handicapu). Tato povinnost je dána zákonem č. 99/2019 Sb., Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. V této souvislosti byly osloveny firmy, zabývající se tvorbou webových stránek pro obce – Obce na webu, WPartner a Antee. Sledována byla těmito firmami nabízená přehlednost, srozumitelnost, vzhled webu, technické parametry, ale také nabízené informace o obci, doplňkové aplikace. Informace, nabídky firem, spolu s ukázkovými weby obcí a finančními podmínkami byly promítnuty v PowerPointové prezentaci. Mgr. Hamzová poděkovala Ing. Pacholíkovi za dosavadní správu webu. Ing. Pacholík se dotazoval, zda je nutné rozhodnout se pro některou z firem hned. Starostka upozornila na to, že dnes byli zastupitelé s návrhem projektu pouze seznámeni, následně jim budou předány materiály, aby mohlo ZO při příštím jednání zastupitelstva o projektu rozhodnout. 

Usnesení: ZO bere na vědomí informaci ke stavu projektu „Web obce“.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

         7. Žádosti o finanční podporu
7.1 Linka bezpečí, z.s.

Linka bezpečí, z.s. požádala o příspěvek 2000 Kč na svůj provoz.

Usnesení: ZO neschvaluje žádost Linky bezpečí, z.s.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

7.2 Přemyslovské Střední Čechy, o.p.s.

Organizace Přemyslovské Střední Čechy, o.p.s. požádala o příspěvek ve výši 5Kč na obyvatele a rok.

Usnesení: ZO schvaluje žádost Přemyslovských středních Čech, o.p.s. ve výši 5Kč na obyvatele a rok.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

7.3 Diakonie Broumov, sociální družstvo

Organizace Diakonie Broumov, sociální družstvo, požádala o hotovostní příspěvek vzhledem ke stávající tíživé situaci v souvislosti s COVID-19. Na dotaz starostky p. Pacholíková uvedla, že dosud jsme organizaci poskytovali vždy jen oděvy. P. Richter Vlastimil nesouhlasí se schválením příspěvku, starostka upozornila na napjatý rozpočet obce. Na nutnost sociální soudržnosti upozornili Ing. Pacholík a Mgr. Hamzová, ta navrhla příspěvek ve výši 1000 Kč, p. Pichlík 1500 Kč. P. Tuček Vladimír upozornil na to, že obec by v rámci COVID dotací mohla obdržet finanční prostředky, se kterými nepočítala a dobrá spolupráce s Diakonií Broumov, sociální družstvo, trvá již dlouho. P. Tuček Vladimír a p. Rezková navrhli příspěvek ve výši 2000 Kč.

Usnesení: ZO schvaluje žádost Diakonie Broumov, sociální družstvo o příspěvek, a to ve výši 2000 Kč.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

         8. Podněty zastupitelů:
8.1 Sběrné místo elektroodpadu (Mgr. Hamzová)

Dle Mgr. Hamzové bylo téma nepořádku v místě Sběrného místa elektroodpadu řešeno již dříve. Dle jejích poznatků zde často jezdí auta, lidé se prohrabují odloženými věcmi. Navrhla řešení stříškou, plůtkem. Starosta SDH Plchov, p. Tuček Vladimír upozornil na povinnost vyplývající ze smlouvy, a to povinnost mít odpad na zpevněném povrchu a volně přístupný. Starostka navrhla zmapovat možnosti, finanční přehled. 

Usnesení: ZO pověřuje starostku k předložení návrhu na řešení oplocení sběrného místa elektroodpadu.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

8.2 Řešení zápachu pod mostem (Mgr. Hamzová)

Dle Mgr. Hamzové bylo téma zápachu pod mostem řešeno již dříve. Voda v potoce má netypickou barvu zakalení, někdy je cítit zápach, na tuto skutečnost upozorňovali v minulosti někteří občané Plchova. Místostarostka Plechatá se dotazovala, zda je to stálý, nebo jen občasný stav. Mgr. Hamzová a Ing. Pacholík sdělili, že problém je jen občasný, dle p. Maškové se jedná o pravidelný problém. P. Richter Vlastimil doporučil obrátit se na hygienu, a to i v souvislosti s tím, že někteří občané dosud nejsou připojeni na kanalizaci. Dle p. Mansfelda není situace tak kritická. P. Pichlík upozornil na znečištění potoka v blízkosti pastviny, na které mají koně. P. Berková upozornila na stav hnojiště, umístěného na pozemku umístěného nad obcí, dle jejího názoru jsou v něm kosti, hnojiště silně páchne, něco z něj vytéká, znečišťuje půdu, vodu.

Usnesení: ZO pověřuje místostarostku zmapováním problematiky znečištění potoka a hnojiště p. Kernera na rozhraní pozemků 805/9 a 805/10, dle LPis.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

 

8.3 Zabezpečení lajnování hřiště (Ing. Pacholík)

Ing. Pacholík oceňuje řešení ze strany obce, která zabezpečila, že lajnování hřiště bude provádět p. Tuček Václav.

Usnesení: ZO bere na vědomí informaci k zabezpečení lajnování hřiště p. Tučkem Václavem.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

 

8.4 Údržba cesty na Kvílice (Ing. Pacholík)

Ing. Pacholík žádá o provádění základní údržby cesty na Kvílice. Upozornil na zřízení cest na Třebíz, na Letiště, k Božím mukám. Informoval, že cesta byla zaměřena, prosekána, využívána občany k procházkám do Kvílic. Starostka upozornila na fakt, že tento projekt nebyl schválen zastupitelstvem, nebyly osloveny dotčené strany, dva dny po volbách (16.3.2020) bylo vydáno na vytýčení hranic pozemku p.č. 895 („cesty na Kvílice“) 20.691 Kč. Upozornila na fakt, že pokud obec nemá vše řádně projednáno a písemně doloženo, a to jak v rámci zastupitelstva, tak s třetími stranami, které mají právo se k projednávané záležitosti vyjádřit, nemůže se k takovému projektu obec hlásit, protože může uvést občana do právně složité situaci, kupř. v případě úrazu. Mgr. Hamzová sdělila, že se jedná o péči o obecní majetek, není to projekt, ale údržba obecní cesty, Ing. Pacholík vysvětloval rozdíl mezi projektem v rámci pozemkových úprav a péčí o obecní majetek. P. Pichlíková i p. Rezková sdělily, že se jedná o pěkné trasy pro procházky. P. Richter Vlastimil se zeptal, zda byla tato aktivita odsouhlasena ZO, odpověď od Ing. Pacholíka neobdržel. Ing. Pacholík sdělil, že obec (Kvílice) se nemá důvod vyjadřovat k tomu, co se děje v jejím extravilánu, protože občan má právo chodit na procházky, dále sdělil, že s AGREM ústně jednal. Starostka upozornila, že v r. 2020 je nutné smluvní vztahy ošetřit písemně. P. Tuček Vladimír upozornil na fakt, že obec sice rozšiřuje vycházkové trasy, ale má jen jednu technickou pracovnici.

Usnesení: ZO pověřuje starostku stran cesty na Kvílice vyjednáním souhlasu dotčených stran.

Pro: 4                      Proti: 0                      Zdržel se: 3

 

          9. Dotazy, stížnosti občanů:
9.1 Připojení na kanalizaci

Starostka informovala o žádosti občana, na základě kterého došlo s ním k osobnímu jednání. V jeho průběhu byly ujasněny požadavky občana, který požaduje úpravu Kanalizačního, Provozního, Reklamačního a Havarijního řádu, vzhledem k neujasněným pojmům, a který dále nesouhlasí s textem smlouvy, která mu byla předložena obcí v době budování kanalizačních přípojek. Na základě podnětů vzešlých z této schůzky bude mmj. zorganizována schůzka občanů k tématu odpadů.

Usnesení: ZO bere na vědomí informaci k jednání s občanem.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

9.2 Vodovod

Starostka informovala o žádosti občanky, která projevila zájem o realizaci projektu „Vodovod“, s odkazem na výše projednaný bod 6.6 jednání tohoto ZO.

Usnesení: ZO bere na vědomí vyřízení podnětu občanky.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

9.3 Oplocení pozemku

Starostka informovala o žádosti občanky, která provedla rekonstrukci plotu bez stavebního povolení. Na základě její žádosti došlo k osobnímu jednání s ní a jejím partnerem, v jehož průběhu byly ujasněny požadavky občanky a doplněny, či upřesněny informace o krocích, které byly dosud provedeny oběma stranami. Doplněné podklady byly následně předány k právnímu posouzení.

Usnesení: ZO bere na vědomí informaci k jednání s občankou.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

9.4 Žádost o ukončení Pachtovní smlouvy dohodou (pozemek k.č. 878, k.ú. Plchov)

Starostka informovala o žádosti občanky, která požádala o ukončení Pachtovní smlouvy dohodou. Je si vědoma, že lze ukončit Pachtovní smlouvu výpovědí bez uvedení důvodů s výpovědní lhůtou 3 měsíce. V souvislosti s COVID-19 neměla možnost se dostavit k jednání. Sděluje, že pozemek uvede dle znění smlouvy do původního stavu. V případě, že nový zájemce, se kterým je připravena jednat, nebude mít zájem o plot, který zde byl postaven, odstraní plot na své náklady.

Usnesení: ZO schvaluje ukončení Pachtovní smlouvy dohodou ke dni 30.6.2020.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

9.5 Žádost o prominutí nájemného za prostory Chýše v obci Plchov v době COVID-19

Nájemce prostor Chýše požádal o prominutí nájmu za měsíce březen, duben a květen 2020, kdy v době COVID-19 nebyl v důsledku vládních nařízení povolen vstup.

Usnesení: ZO schvaluje prominutí nájmu za měsíce březen, duben a květen 2020.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

 

 1. Diskuse
 • Mgr. Hamzová informovala o pořádání akce „Hry bez hranic“ dne 25.7.2020, na tuto akci pozvala občany.
 • Mgr. Hamzová požádala starostu SDH Plchov o odklonění kamery tak, aby nemířila na obecní a jejich pozemek, a dále jej požádala o umístění nápisu „Prostor je monitorován kamerou“.
 • Starostka informovala o zajištění revize dětského hřiště, která bude v dohledné době provedena. Revize jednoho herního prvku je v ceně 300 Kč, přičemž za jeden herní prvek se považuje samostatný prvek, tak i jedna vzájemně propojená soustava herních prvků.
 • Starostka sdělila, že zjišťovala možnosti, jak snížit provoz aut v obci v souvislosti s uzavírkou mostu v obci Pozdeň. Odborem dopravy a silničního hospodářství Města Slaný jí bylo sděleno, že je možné požádat o instalaci informačních tabulí, předsunutých před příjezdové komunikace do obce Plchov, přičemž náklady na instalaci a údržbu by hradila obec Plchov. Druhou možností umístění dopravního značení formou přechodné úpravy provozu např. s umístěním omezení rychlosti na 30 km/hod v obci nebo omezení tonáže vozidel či jinou úpravu, náklady na osazení a údržbu DZ po přechodnou dobu by hradila opět obec Plchov. Občané projevili zájem o instalaci postavy policisty, radarového, či kamerového systému.
 • P. Urieová Ivana se dotázala p. Richtra Vlastimila, proč stojí svým autem na veřejném prostranství. P. Richter Vlastimil jí sdělil, že má auto v opravě.

Starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání ve 21:48.

 

Mgr. Kateřina Tučková                                Petra Plechatá                                              Mgr. Soňa Hamzová,

zapisovatel                                                     ověřovatel zápisu                                          ověřovatel zápisu

Příloha č. 1 – Prezenční listina

Příloha č. 2 – Pozvánka na zastupitelstvo

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-z-jednani-zastupitelstva-obce-plchov-ze-dne-17.6.2020.pdf Zápis z jednání zastupitelstva obce Plchov, ze dne 17.6.2020 3618.4 Kb
zo-z-17.6.2020-priloha-c.-1-2-7.pdf ZO z 17.6.2020 Příloha č. 1, 2, 7 3515 Kb
zo-z-17.6.2020-priloha-c.-3.1-rocni-ucetni-zaverka-za-rok-2019-vysledovka-k-31.12.2019.pdf ZO z 17.6.2020 Příloha č. 3.1 Roční účetní závěrka za rok 2019 - výsledovka k 31.12.2019 488.2 Kb
zo-z-17.6.2020-priloha-c.-3.2-rocni-ucetni-zaverka-za-rok-2019-rozvaha.pdf ZO z 17.6.2020 Příloha č. 3.2 Roční účetní závěrka za rok 2019 - Rozvaha 510.9 Kb
zo-z-17.6.2020-priloha-c.-3.3-rocni-ucetni-zaverka-priloha-2019.pdf ZO z 17.6.2020 Příloha č. 3.3 Roční účetní závěrka - Příloha 2019 2719.3 Kb
zo-z-17.6.2020-priloha-c.-4-navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2019-a-zprava-z-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2019.pdf ZO z 17.6.2020 Příloha č. 4 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 a zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 4965 Kb
zo-z-17.6.2020-priloha-c.-5-navrh-rozpoctu-obce-na-rok-2020.pdf ZO z 17.6.2020 Příloha č. 5 Návrh rozpočtu obce na rok 2020 50.1 Kb
zo-z-17.6.2020-priloha-c.-6-navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-na-roky-2020-2022.pdf ZO z 17.6.2020 Příloha č. 6 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022 88.8 Kb