Krajský úřad – Rozhodnutí – povolení k provozování kanalizace

Krajský úřad Středočeského kraje – Rozhodnutí – povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu

KÚ Stř.kraje – Rozhodnutí – povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu [.pdf]

 

Praha: 10. 10. 2018

dle rozdělovníku
Číslo jednací: 127123/2018/KUSK Spisová značka: SZ_127123/2018/KUSK Vyřizuje: Bc. Marie Turečková / l. 835 Značka:

OŽP/Tum

ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný orgán veřejné správy na úseku vodovodů a kanalizací ve smyslu ustanovení § 25 odst. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a příslušný orgán na úseku přenesené působnosti kraje podle § 28 odst. 2 písm. a) téhož zákona

vydává podle § 6 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích žadateli:
Obec Plchov Plchov 64, 273 75 Třebíz IČO: 00640573

odborný zástupce provozovatele: Ing. Jiří Sedláček nar. 8. 7, 1953 V Zátiší 1011, 278 01 Kralupy nad Vltavou

povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, k. ú. Plchov
vlastníka:
Obec Plchov Plchov 64, 273 75 Třebíz IČO: 00640573

Předmětem provozování bude majetek: 2124-721816-00640573-3/1 kanalizace Plchov 2124-721816-00640573-4/1 ČOV Plchov
č. j. 127123/2018/KUSK strana 2 / 3

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: Obec Plchov, Plchov 64, 273 75 Třebíz, IČO: 00640573

Účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu: Ing. Jiří Sedláček, nar. 8. 7, 1953, V Zátiší 1011, 27801 Kralupy nad Vltavou

Odůvodnění
Dne 26. 9. 2018 obdržel Krajský úřad žádost Obce Plchov, Plchov 64, 273 75 Třebíz, IČO: 00640573 (dále jen „žadatel“), jež je zastoupena na základě plné moci ze dne 14. 9. 2018 zmocněncem Ing. Jiřím Sedláčkem, nar. 8. 7, 1953, V Zátiší 1011, 27801 Kralupy nad Vltavou, o vydání povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, k. ú. Plchov. Odborným zástupcem je rovněž zmocněnec Ing. Jiří Sedláček. Kanalizace pro veřejnou potřebu je ve vlastnictví žadatele.

K žádosti žadatel doložil živnostenské oprávnění k provozování VH majetku, písemný souhlas odborné osoby včetně ověřeného podpisu. Doklady o vzdělání a praxi odborného zástupce má správní orgán k dispozici z řízení vedených v minulosti.
Žádost byla podána ve smyslu § 6 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 12 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění. Podmínky stanovené citovanými předpisy byly splněny.
Účastníci správního řízení byli s podklady rozhodnutí před jeho vydáním obeznámeni, a s podklady bez námitek souhlasili, proto se rozhodnutí vydává jako první úkon v řízení.
Povolení se vydává na majetek, který je specifikován ve výroku tohoto rozhodnutí.
V případě, že by došlo ke změně výčtu majetku, pro který se povolení vydává, nebo změně osoby odborného zástupce provozovatele, je provozovatel povinen oznámit tuto změnu Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Na základě výše uvedených skutečností rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání k Ministerstvu zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a
č. j. 127123/2018/KUSK strana 3 / 3

namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání pouze proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

(otisk úředního razítka)

…………………………… Bc. Marie Turečková odborný referent oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:
Účastníci řízení na dodejku: Obec Plchov, Plchov 64, 273 75 Třebíz Ing. Jiří Sedláček, V Zátiší 1011, 27801 Kralupy nad Vltavou – doručuje se: Pod Hájem 717, 27801 Kralupy nad Vltavou

Na vědomí: Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *