MÚ Slaný – Rozhodnutí – schválení kanalizačního řádu

MÚ Slaný – Rozhodnutí – schválení kanalizačního řádu [.pdf]

 

Městský úřad Slaný odbor životního prostředí Velvarská 136, 274 01 Slaný E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz

číslo jednací došlého dokumentu:

43928/2018/OŽP
číslo jednací: spis:
MUSLANY/43928/2018/OŽP 10258/2018/OŽP vyřizuje: Bc. Jana Vaiglová e-mail: vaiglova@meuslany.cz telefon: 312 511 214 fax: 312 511 211

Ve Slaném dne 9.10.2018

Rozhodnutí

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1)zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žadateli:

Obci Plchov Plchov 64, 273 75 Třebíz IČ: 00640573

zastoupené: Ing. Jiřím Sedláčkem Pod Hájem 717, 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 76611736

schvaluje

podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, předložený dokument „Kanalizační řád – Kanalizace obce Plchov“ vydaný v září 2018. Vlastníkem kanalizace je Obec Plchov, Plchov 64, 273 75 Třebíz, IČ: 00640573, provozovatelem kanalizace je Obec Plchov, Plchov 64, 273 75 Třebíz, IČ: 00640573, odpovědným zástupcem provozovatele je Ing. Jiří Sedláček, Pod Hájem 717, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 76611736.

Platnost kanalizačního řádu – 10 let od nabytí právní moci s povinností kanalizační řád průběžně aktualizovat.

Odůvodnění

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel žádost provozovatele Obce Plchov, Plchov 64, 273 75 Třebíz, IČ: 00640573, zastoupené Ing. Jiřím Sedláčkem, Pod Hájem 717, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 76611736 o schválení „Kanalizačního řádu – Kanalizace obce Plchov“. Kanalizační řád je vypracován dle zákona o vodovodech a kanalizacích a § 24 Vyhlášky Mze č. 428/2001 Sb. Ke „Kanalizačnímu řádu – Kanalizace obce Plchov“ se vyjádřilo Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IČ: 70889953 pod č.j. 52412/2018-243-Sy ze dne 3.10.2018. Žadatel předložil 2 výtisky kanalizačního řádu ke schválení. Jeden výtisk si ponecháváme pro vlastní potřebu, jeden výtisk vracíme.

2/2
Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 52 Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Slaný, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu odpovídajícímu počtu účastníků a jednoho výtisku, který si ponechá správní orgán. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Slaný. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Obdrží: 1. Ing. Jiří Sedláček, Pod Hájem 717, 278 01 Kralupy nad Vltavou

spis

Příloha: 1. schválený kanalizační řád 1x

Na vědomí:

1. Obec Plchov, Plchov 64, 273 75 Třebíz (DS) 2. Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (DS)
Bc

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *