Jednací řád – návrh

Jednací řád zastupitelstva [.docx]

Jednací řád zastupitelstva obce Plchov vydaný podle § 96 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

1 Úvodní ustanovení

(1) Jednací řád obecního zastupitelstva upravuje přípravu, svolání a průběh jednání při zasedání Zastupitelstva Plchova.

 

2 Organizační příprava zasedání OZ (§ 92 a § 93 zákona o obcích)

(1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

(2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

(3) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1 nebo 2.

(4) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

(5) Svolání ZO při vyhlášeném krizovém stavu se řídí § 93, odst. 2, zákona o obcích

 

3 Příprava programu zasedání obecního zastupitelstva (§ 94 zákona o obcích)

(1) Program zasedání obecního zastupitelstva včetně písemných podkladů připravuje starosta obce nebo jím pověřený člen zastupitelstva ve spolupráci s ostatními členy OZ.

(2) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové a výbory.

(3) O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

(4) Návrhy starosty, výborů nebo členů OZ se předkládají podle obsahu ústně nebo předem písemně.

4 Průběh zasedání obecního zastupitelstva (§ 16; § 95 zákona o obcích)

(1) Jednání obecního zastupitelstva řídí starosta a je předsedajícím.

(2) Zastupitel a občan obce a majitel nemovitosti na území obce má právo:

– vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska k projednávaným věcem,

– vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to

buď písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

(3) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.

(4) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

(5) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

(6) Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený.

(7) Do rozpravy k jednotlivým bodům programu se přihlašují účastnící zasedání zvednutím ruky v průběhu jednání.

(8) 0Z může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.

(9) Do diskuse k projednávanému bodu programu se mohou členové obecního zastupitelstva přihlásit pouze do konce rozpravy.

(10) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen obecního zastupitelstva, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

5 Příprava usnesení obecního zastupitelstva

(1) Návrh usnesení předkládaný starostou (místostarostou) ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva. Tento návrh může být doplněn o další návrhy členů zastupitelstva obce.

(2) Průběžnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce kontroluje a provádí starosta a kontrolní výbor.

(3) O předložených návrzích hlasuje zastupitelstvo obce veřejně zdvižením ruky. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech zvolených členů obecního zastupitelstva.

(4) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

(5) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené starostou. V případě uplatnění protinávrhu hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijatelné.

(6) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se obecní zastupitelstvo na návrh starosty usnést na dohodovacím řízení.

(7) Zveřejnění usnesení obecního zastupitelstva se provádí: vyvěšením na úřední desce OÚ a na elektronické úřední desce OÚ.

6 Interpelace členů obecního zastupitelstva

(1) Členové obecního zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu, jednotlivé členy OZ, na další orgány obce (výbory) a požadovat od nich vysvětlení. Interpelace se musí týkat záležitostí spadajících do působnosti dotazovaného.

(2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo jiné opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

(3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta na jednání obecního zastupitelstva na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko obecní zastupitelstvo.

4) Uplatněné dotazy na jednání obecního zastupitelstva se zaznamenávají v zápise z jednání ZO.

 • 7 Péče o nerušený průběh jednání

(1) Nikdo nesmí rušit průběh jednání obecního zastupitelstva, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.

(2) Nemluví-li řečník k věci nebo k věci mluví opakovaně, může mu předsedající odejmout slovo.

 • 8 Ukončení zasedání obecního zastupitelstva

(1) Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet zastupitelů pod usnášeníschopnost.

Výbory (§ 117 až 119 zák. o obcích)

Finanční výbor zejména provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.

 Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Kontroly provádí na základě zákona nebo pověření zastupitelstva obce. Z kontroly se vyhotovuje zápis, který se předkládá zastupitelstvu obce.

 

(1) Zastupitelstvo ustavuje výbory a volí jejich předsedu a ostatní členy. Výbory jsou nejméně tříčlenné a vždy v lichém počtu.

(2) Zasedání výborů není veřejné. Předseda výboru ze zasedání vyhotoví zápis, seznámí s ním OZ a kopii předá na OÚ k založení.

(3) Návrhy k projednání ve výboru má právo předkládat pouze ZO usnesením nebo zastupitel Plchova.

 

9 Závěrečná ustanovení

(1) Ruší se dosavadní jednací řád schválený předchozím obecním zastupitelstvem.

(2) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce Plchov.

 

Ing. Václav Mikulecký, starosta

Jednací řád schválen zasedáním ZO dne 12. prosince 2018

1 komentář: „Jednací řád – návrh

 • 16. 12. 2018 (17:57)
  Permalink

  Vyjádření k jednacímu řádu
  Navrhuji doplnění jednacího řádu obce Plchov o pořizování videozáznamu z Veřejného zasedání , jeho přímé vysílání , archivaci a následné zpřístupnění na webových stránkách obce.
  Odůvodnění
  Je příjemným překvapením, že v novém volením období se významně vylepšily webové stránky obce. Při občasném surfování po internetu, či ve zprávách na ČT 24 jsem zjistil, že technický pokrok (civilizace) u jiných obcí postoupila dál. Ať z jakýchkoliv důvodů se nemůžeme účastnit veřejného zasedání zastupitelstva, má občan možnost náhradního řešení. Obec zajišťuje přímý přenos přes internet nebo přes své webové stránky videozáznamem. Jistota, že zápis obsahuje vše, co bylo projednáváno, řečeno není u nás velká . Důvodem je možná náročnost zapisovatele sloučená s funkcí starosty, i když má zápis včetně usnesení předem připravené, nemůže to stihnout doplňovat. Občan je tak odkázán na informace od takzvané „Babské informační služby“a tak vznikají všelijaké fámy a nedorozumění. V parlamentu je používán tak zvaný „stenozáznam“, ve kterém je zaznamenáno každé slovo, dále pak videozáznam, častý přímý přenos na ČT 24 a v nočních hodinách záznam z jednání předchozího dne. Což by nám mělo být vzorem!
  Finanční náročnost není nijak vysoká, stačí mobilní telefon a kabel k počítači.
  S pozdravem Miroslav Valenta

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *